Klatring / Klatrefelt & anlegg / Klatrefelt / Vil din klubb utvikle et klatrefelt?

Vil din klubb utvikle et klatrefelt?

Klatrefelthåndboka gir deg gode råd om hvordan du bør gå fram når du skal etablere et nytt klatrefelt, inkludert beskrivelser av hvordan bolting bør utføres.

Håndboka fokuserer på utvikling av lavlandsklipper, men mye av informasjonen vil også ha et større anvendelsesområde. 

Håndboka vil i utgangspunktet kun eksistere digitalt, og kan leses som digitalt magasin eller lastes ned som pdf..

Last ned klatrefelthandboka her (pdf).  

NKF har egne retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer. Disse ble vedtatt av klatretinget i april 2012, revidert i 2021 og vedtatt på nytt av klatretinget i april 2022.

Retningslinjene gjelder for alle bolteprosjekter som blir gjennomført eller støttet av NKF, og fungerer som veiledning til klubber som ønsker å gjennomføre egne prosjekter. 

Les retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer her (pdf)

Rutenavn blir stående i lang tid og vil bli lest av mange, inkludert barn og klatrere som ikke kjenner navnsetterens motiver, referanser eller humor. NKF oppfordrer alle å lese våre retningslinjer for rutenavn, før man navnsetter/publiserer en rute/klatrefører.

Å sette rutenavn er rute- og feltskapernes førsterett, en del av klatrekulturen og en del av ytringsfriheten. Det skal være lov til å provosere med frekke rutenavn, og det skal være lov til å uttrykke ironi, sarkasmer, freidig humor og politisk oppvigleri. Men det går en grense mot det som er trakasserende eller diskriminerende. 

Les NKFs Retningslinjer for rutenavn her (pdf)

Utendørs klatrefelt med faste forankringer er viktige å ta vare på, så dere kan ha glede av dem i lang tid fremover. Her er noen gode råd om hvordan en unngår konflikter med grunneier.

Før det etableres et klatrefelt med faste forankringer (bolter) må arbeidet avklares med grunneier. Aller helst bør det gjøres en skriftlig avtale med grunneieren som sikrer både retten til bolting, og bruk av adkomsten fram til feltet.

En slik avtale må være enkel å forstå, og som avtaler flest bør den inneholde det en er enige om, samt det en kan tenkes å bli uenige om i framtiden. Dersom det inngås en skriftlig avtale, bør denne også tinglyses på den aktuelle eiendommen. Dette koster noen kroner, men klubbene kan søke NKF om midler til å dekke tinglysningsgebyret. En tinglyst avtale vil følge eiendommen, og dette kan være en stor fordel ved for eksempel et eierskifte.

NKF har utarbeidet et standareksempel på grunneieravtale, som klubbene gjerne kan benytte.

 

Forslag til grunneigeravtale (pdf)

Forslag til brev til grunneiger fra klubb (docx)

Følgebrev fra NKF (pdf)

 

Vær oppmerksom på følgende:

Grunneieravtalene er viktig å ta vare på. På grunn av stort utskifte i enkelte klubbers styre og stell , er det lett at papirer kommer på avveie. Sørg for at klubben har et felles elektronisk lagringssted, slik at grunneieravtaler og annet ikke er avhengig av enkeltpersoner.

Dessverre er det av og til respektløs oppførsel blant klatrerne, som fører til at grunneiere blir sure og vil ha slutt på klatring på sin eiendom. Det er derfor viktig at klubbene sørger for at alle som klatrer i sitt område, vet hva som kreves for å opprettholde tilkomst til klatrefeltene. Dette kan typisk være å respektere parkeringsbestemmelser, hvor en kan gå, rydde opp etter seg og ellers oppføre seg fint. Her foreslår vi at det settes opp enkle skilt som informerer om parkering, stier og andre spesielle forhold som er avtalt med grunneieren (f.eks. tilgang under jakta). Klubbene bør også legge ut slik informasjon lett tilgjengelig på sine nettsider, slik at så mange som mulig er klar over problematikken og gjør sitt for å hindre konflikt.

NKF ønsker også innspill fra klubbene på hva som er potensielle konfliktområder, og hvilke felt som ligger i faresonen. Disse feltene er det viktig å ta tak i, for å hindre at feltet stenges/ødelegges. Her kan NKF gi råd til klubbene om hvordan de kan gå fram.

Har du spørsmål eller innspill? Ta kontakt med NKF på klatring@klatring.no.

NKF er part i alle saker som berører allmennhetens muligheter for adkomst til og bruk av klatrefelt og klatreområder. NKF gir, i samarbeid med Norsk Friluftsliv, hjelp til klubbene med prinsipielle og juridiske avklaringer rundt adkomstspørsmål. Vi gir også veiledning i regulering- og byggesaker, og prosesser knyttet til konsekvensutredninger.

Norsk Friluftsliv 

NKF er medlem av Norsk Friluftsliv, en fellesorganisasjon for friluftslivsorganisasjoner.  En av Norsk Friluftslivs aller viktigste oppgaver er å forsvare retten til fri ferdsel i norsk natur (allemannsretten), som er grunnleggende for vår aktivitet utendørs. 

Synliggjøre klatrefelt 

Klatreforbundet ønsker å synliggjøre og styrke klatreklubbenes interesser i kommunal plan- og byggesaksbehandling. For å få dette til, er vi avhengige av at de lokale klubbene er våkne når det pågår kommunale prosesser. Det er svært viktig at de som tar avgjørelser, enten det er rådmann, et politisk utvalg eller kommunestyre, er godt kjent med klatrernes interesser. Dette kan gjøres på ulike måter:

  • Kommunene bør, og etterhvert skal, ha en oversikt over lokalt og/eller regionalt viktige friluftsområder. Disse skal synliggjøres i Naturbase. Dette kartet skal kontinuerlig oppdateres. Dersom ikke klatrefeltene som er viktige i ditt nærmiljø ligger der, ta kontakt med kommunen og be om råd på hvordan dette kan synliggjøres.
  • Alle kommuner skal minimum hvert 4. år vurdere om kommuneplanen skal rulleres. Dersom kommunen ønsker å rullere arealdelen i kommuneplanen, er det mulighet for å komme med innspill. Det kan da være lurt å be om at de områdene som det klatres i, vises som friluftsområder i kartet. Spesielt viktig er det å passe på at ikke klatreområder blir avsatt til byggeområde. Slike endringer i kommuneplanen tilsier at det skal være høring, og da har klatreklubbene mulighet til å fremme sine interesser. Dersom det er behov for bistand i slike prosesser, kan dere ta kontakt med NKF.
  • Reguleringsplaner er en mer detaljert plan for hvordan et gitt område skal utvikles. Dersom det varsles om oppstart av planarbeid for arealer hvor det ligger klatreområder, må klubbene være oppmerksomme. Gi tidlig til kjenne at det finnes klatreområder innenfor det området hvor det skal foretas et planarbeid. Be om å bli sakspart, slik at dere får alle dokumenter i saken. Slike saker skal også på høring. Også her kan NKF bistå, dersom det er behov for hjelp med å skrive høringsuttalelser. Beste utfall av reguleringsprosesser er at klubbene blir hørt, og at klatreområdet blir avsatt til friluftsområder i reguleringsplanen.  

NKF støtter miniførere. Følgende er klar til bruk:

Les om hvordan du kan få hjelp til å produsere minifører her

Brennevinsmyra
Liten klippe øst for Mandal sentrum. Feltet er utviklet av Mandal og Lindesnes Klatreklubb.
Minifører Brennevinsmyra lastes ned her (pdf).

Buldring i Ål
Rindalen (kun veibeskrivelse) (pdf)
Hovda 1, Gamlefeltet (pdf)
Hovda 2 & 5, Hovda øvre og Hovda østre (pdf)
Hovda 3, Myroskogen (pdf)
Hovda 4, Kløvsteinen (pdf)
Torpomoen (pdf)
 
Grytadalen
Nytt felt nord for Florø 
Fører Grytadalen (pdf)

Ulvsdalen
Sentrumsnært felt ved Mandal
Fører Ulvsdalen (pdf) 

Nordskot
Fører Nordskot - oppdatert (pdf)

Hyggen
Hyggen vest (pdf)
Hyggen mellomveggen (pdf)

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva