Mentorordningen - Bergen

Uteklatring

NKF arbeider for å inspirere til å klatre utendørs, i pakt med tradisjonene for sporløs og naturvennlig ferdsel. Vi arbeider aktivt for å ta vare på mulighetene for buldring, is-, klippe- og fjellklatring i urørt og støyfri natur. Under vil du finne ordninger som du kan søke om midler til.

NKFs mentorordning har som målsetting å skape ett større miljø for ungdommer og yngre vokse som er interesserte i utendørsklatring

Mentorordningen er til for klubber som har ressurspersoner som kan og vil bidra til opplæring i klatring utendørs både sportsklatring og tradisjonellklatring, men som trenger økonomisk støtte for å få realisert dette.

Klubben er fri til å lage opplegget selv, men må forholde seg til disse rammene/vilkårene:

Organisering:

 • Deltakerene skal være ungdom og unge voksne i alderen 15 - 25 år
 • Instruktører må være sertifisert for nivået opplæringen drives på
 • Målsetningen er at deltakerene skal få et nivå av egenferdighet og erfaring som gjør at de kan utvikle seg videre på egen hånd
 • Samlingene må ha et innhold og en varighet som ivaretar målsetningen (anbefalt ca 10 samlinger)

Sikkerhet:

 • Klubben er ansvarlig for å lage risikovurdering og instrukt for instruktører 
 • Opplæring skjer i samsvar med NF metodesett og instruktørveileder (se under)
 • Ansvarlig instruktør er i samsvar med krav fra NF

Har klubben gjennomført mentorordning før, ønsker vi sterkt at tidligere deltakere fungere som hjelpeinstruktører, med sikte på å motivere de til å ta instruktørutdanning. Får klubben med hjelpeinstuktører på 80% av samlingene får det utbetalt 5000 kr i ekstra støtte. Vi anbefaler at hjelpeinstruktøren ikke får honorar, men at midlene dekker reise og opphold ol. 

Krav til støtte: 

NKF støtte er begrenset oppad til kr 30 000. Støtten er primært tiltenkt å dekke instruktør- og reisekostnader. Det bør legges til grunn egenandel fra deltakerene.

NKF mottar midler fra Miljødirektoratet gjennom Norsk Friluftsliv som skal gå til friluftslivsaktiviteter ute i klubbene.

Ordningen prioriterer tiltak som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige og som blir gjennomført i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder. Å skape grunnlag for varig friluftslivsaktivitet er et sentralt mål i friluftslivspolitikken, og ordningen prioriterer derfor tiltak som kan bidra til økt deltakelse over tid. For å sikre at tiltakene når de aktuelle målgruppene prioriteres søknader som har en god plan for markedsføring av tiltakene overfor aktuelle målgrupper.

Ordningens prioriterte målgrupper er barn, unge og barnefamilier, personer med nedsatt funksjonsevne, personer som er lite fysisk aktive og personer med innvandrerbakgrunn. 

For å få størst mulig effekt av tildelt tilskudd er det ønskelig at selve friluftslivsaktivitetene i stor grad gjennomføres ved dugnad, enten av organisasjonens egne medlemmer eller ved samarbeid med andre aktuelle organisasjoner.

Søknader behandles fortløpende.

Målsettingen er å skape ett miljø i klubben for barn og ungdom som er interesserte i utendørsbuldring. NKF ønsker at klubben gjør det mulig barn og ungdom å oppleve gleden ved å være i lek og fysisk aktivitet gjennom å introdusere morsomme, utfordrende og utviklende klatreøkter med høyt aktivitetsnivå, også utendørs.

Vi vet hvor gøy det er å buldre utendørs - la barn og ungdom i klubben din få oppleve det også!  Buldrebarna og buldreungdommen er et lavterskel aktivitetstilbud utendørs der klatreglede og det sosiale står i fokus! 

Klubben er fri til å lage opplegget selv, men må forholde seg til disse rammene/vilkårene:

 • Deltakerne skal være barn og ungdom i alderen 6-19 år, gjerne med foresatte. Dette kan godt være en familieaktivitet!
 • Dette er et lavterskel tilbud i klubber som har tilgang til utedørsbuldrefelt som de ønsker å utforske sammen med barn og ungdom. 
 • Målsetningen er at barn og ungdom skal kjenne aktivitets- og mestrings glede i klatring og at foresatte skal få kjennskap til klatring og klubben.
 • Instruktørkravet er egenerfaring med buldring utendørs.
 • Samlingene må ha et innhold og en varighet som ivaretar målsetningen (anbefalt minimum 10 samlinger)


NKF støtte er begrenset oppad til kr 15 000. Støtten er primært tiltenkt å dekke buldrematter, klatresko til barn, instruktør- og reisekostnader. Det bør legges til grunn egenandel fra deltakeren.

Målet er at klubben skal gjenta dette tiltaket hvert sommerhalvår, vi støtte klubben med midler oppstartsåret, men de må selv drifte det utover oppstartsåret.

Klubben er fri til å lage opplegget selv, men må forholde seg til disse rammene/vilkårene:

 • Ungdom i alderen 13-19 år har brattkort, er medlem av klubb
 • Det skal etterstrebes å rekrutter 50% jenter og 50% gutter
 • Instruktøren bør være av ulike kjønn.
 • Instruktører må være sertifisert for nivået opplæringen drives på
 • Det skal etterstrebes at samlingen skal være tilrettelagt for personer med funksjonsnedsetting. I utlysningen skal det skrives hvilke funksjonsnedsettinger det er tilrettelagt for.
 • I tillegg til instruktører må en gjerne benytte relevante ungdommer/voksenpersoner/foresatte til aktiviteter utover klatring.

Gjennomføring:

 • Helg, primært utendørs klatring, men en må ha en plan for dårlig vær.
 • Overnatting i hytter/telt/campingplass/skole
 • Klatre sport /buldring på felter i nærheten. 

NKF støtte er begrenset oppad til kr 30 000. Støtten er primært tiltenkt å dekke instruktør- og reisekostnader. Det bør legges til grunn egenandel fra deltakeren. 

Gira for Utearrangement i klubben din?

Har klubben din et utearrangement dere har lyst til å få til?

Ut med ungdomsgrupper? Buldrejam? Klatremaraton? Bål og buldring? Da kan klubber søke om støtte til det fra oss. 

NKF mottar midler fra Miljødirektoratet gjennom Norsk Friluftsliv som skal gå til friluftslivsaktiviteter ute i klubbene.

«Ordningen prioriterer tiltak som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige og som blir gjennomført i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder. Å skape grunnlag for varig friluftslivsaktivitet er et sentralt mål i friluftslivspolitikken, og ordningen prioriterer derfor tiltak som kan bidra til økt deltakelse over tid. For å sikre at tiltakene når de aktuelle målgruppene prioriteres søknader som har en god plan for markedsføring av tiltakene overfor aktuelle målgrupper.

Ordningens prioriterte målgrupper er barn, unge og barnefamilier, personer med nedsatt funksjonsevne, personer som er lite fysisk aktive og personer med innvandrerbakgrunn.

For å få størst mulig effekt av tildelt tilskudd er det ønskelig at selve friluftslivsaktivitetene i stor grad gjennomføres ved dugnad, enten av organisasjonens egne medlemmer eller ved samarbeid med andre aktuelle organisasjoner.

Hensikten med Nordic youth camp (NYC) er å møte ungdommer fra de nordiske landene, for å klatre, ha det gøy, utveksle erfaringer, møte nye mennesker - og gamle kjente (?). Campen preges av mye moro, mye aktivitet og mye varme. 

Utlysing til camp i 2024 i Finland - kommer 

Les rapport fra NYC i 2023 

Søknadskriterier

For arrangementer for barn og ungdom må dere ha kjennskap til og følge idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett, og retningslinjer for ungdomsidrett.

Støtte fra NKF skal primært benyttes til konkrete utgifter som mat, transport/reise, leie av lokaler, honorar, og premier. Støtten kan i visse tilfeller benyttes til innkjøp av utstyr - se retningslinjer for støtte.

Retningslinjer for støtte - MÅ leses

Søknadsprosess

Søknad kan sendes NKF under hele året, så lenge det er midler igjen.

1.      Les igjennom søknadskriteriene.

2.      Send inn søknadsskjema.

3.      Svar på søknad.

4.      Gjennomfør aktiviteten.

5.      Lever rapporteringsskjema.

6.      Utbetaling av støtten.

Søknad sendes i word-format på epost til klatring@klatring.no. Rapport sendes i word-format til samme epostadresse når tiltaket er gjennomført. 

NB: Søk så tidlig som mulig i forhold til når aktiviteten skal avholdes! Det er også mulig å søke om støtte i etterkant av arrangementet, da leveres både søknads- og rapportsskjema i samme epost. Men hvis du ønsker å være sikker på å få støtte så anbefales å søke om støtte i forkant. Det er begrenset med midler og vi praktiserer «først til mølla prinsippet».

NKF krev at alle som får støtte levere en risikoanlayse - sammen med søknaden 

Dere kan bruke egen male eller NKF sin mal. NKF sine mal finner du her!

Du kan velge mellom enkel eller kompleks 

Kjersti Gausvik
Kjersti Gausvik
Fagrådgiver

Aktivitet- og utdanning utendørs & sikkerhetsarbeid.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva