Mentorordningen

NKFs mentorordning har som målsetting å skape ett større miljø for ungdommer og yngre vokse som er interesserte i utendørsklatring

Mentorordningen er til for klubber som har ressurspersoner som kan og vil bidra til opplæring i klatring utendørs både sportsklatring og tradisjonellklatring, men som trenger økonomisk støtte for å få realisert dette.

Klubben er fri til å lage opplegget selv, men må forholde seg til disse rammene/vilkårene:

Organisering:

  • Deltakerene skal være ungdom og unge voksne i alderen 15 - 25 år
  • Instruktører må være sertifisert for nivået opplæringen drives på
  • Målsetningen er at deltakerene skal få et nivå av egenferdighet og erfaring som gjør at de kan utvikle seg videre på egen hånd
  • Samlingene må ha et innhold og en varighet som ivaretar målsetningen (anbefalt ca 10 samlinger)

Sikkerhet:

  • Klubben er ansvarlig for å lage risikovurdering og instrukt for instruktører 
  • Opplæring skjer i samsvar med NF metodesett og instruktørveileder (se under)
  • Ansvarlig instruktør er i samsvar med krav fra NF

Har klubben gjennomført mentorordning før, ønsker vi sterkt at tidligere deltakere fungere som hjelpeinstruktører, med sikte på å motivere de til å ta instruktørutdanning. Får klubben med hjelpeinstuktører på 80% av samlingene får det utbetalt 5000 kr i ekstra støtte. Vi anbefaler at hjelpeinstruktøren ikke får honorar, men at midlene dekker reise og opphold ol. 

Krav til støtte: 

NKF støtte er begrenset oppad til kr 30 000. Støtten er primært tiltenkt å dekke instruktør- og reisekostnader. Det bør legges til grunn egenandel fra deltakerene.

NKF mottar midler fra Miljødirektoratet gjennom Norsk Friluftsliv som skal gå til friluftslivsaktiviteter ute i klubbene.

Ordningen prioriterer tiltak som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige og som blir gjennomført i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder. Å skape grunnlag for varig friluftslivsaktivitet er et sentralt mål i friluftslivspolitikken, og ordningen prioriterer derfor tiltak som kan bidra til økt deltakelse over tid. For å sikre at tiltakene når de aktuelle målgruppene prioriteres søknader som har en god plan for markedsføring av tiltakene overfor aktuelle målgrupper.

Ordningens prioriterte målgrupper er barn, unge og barnefamilier, personer med nedsatt funksjonsevne, personer som er lite fysisk aktive og personer med innvandrerbakgrunn. 

For å få størst mulig effekt av tildelt tilskudd er det ønskelig at selve friluftslivsaktivitetene i stor grad gjennomføres ved dugnad, enten av organisasjonens egne medlemmer eller ved samarbeid med andre aktuelle organisasjoner.

Søknader behandles fortløpende.

 

Foto: Trond Kristian Kalstø

Foto: Trond Kristian Kalstø

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva