Klage

Norges klatreforbund forvalter sertifiseringsordninger innendørs, utdanningsløp innendørs, nasjonale konkurranser og nasjonale lag i klatring. Med dette har NKF også et ansvar for å forvalte klager og varsler i forbindelse med disse ordningene. Her finner du informasjon om hvilke forhold som kan klages på, hvordan man går frem, og eventuelt andre instanser man må henvende seg til.

Sanksjonsutvalget er en instans for å forvalte Norges klatreforbunds (NKFs) utdanninger og sørge for at trenere og instruktører som er sertifisert gjennom oss holder forventet standard.

Utvalget behandler også saker relatert til nasjonale konkurranser og uttak til landslag, som er en kjerneaktivitet og ansvarsområde for forbundet. Det er viktig at arbeidet som gjøres her holder en høy standard, og at man har et sanksjonsutvalg som kan følge opp dette og behandle saker som en uavhengig part.

Det skal alltid søkes å løse uenigheter og konflikter på laveste nivå først.

Klage på prøver, gjennomføring av kurs, brudd på sikkerhetshensyn som instruktør og trener, landslagsuttak, og annet skal først tas opp med den andre parten saken gjelder.

Saken skal bare gå til sanksjonsutvalget hvis det ikke lar seg løse på dette nivået.

Hjemmelsgrunnlag til utvalget

NKFs lov §24 omtaler sanksjonsbestemmelser. Der henvises det til NIFs lov § 11-1, «Alminnelige disiplinærforføyninger». Når NKF skal gi egne bestemmelser, gjelder rammene i NIFs lov § 11-2 «Sanksjon etter særforbundets regelverk».

Klagen må være på grunnlag av regler, bestemmelser og andre retningslinjer som er beskrevet i NKF sine dokumenter og maler, som:

 • NKF sine kursmaler
  • Grunnkurs inne, grunnkurs ute, inne til ute, Klatreleder inne, trener 1, 2 og 3, rutesetter 1, 2 og 3, kompetansekurs para, og andre kursmaler som kommer)
 • Bestemmelser for sertifiseringer
  • Bestemmelser for brattkort
 • Reglement for konkurranser
  • Per nå finnes det reglement for NC og NM. På sikt kan det også gjelde regler for regionale konkurranser
 • Betingelser for laguttak
 • NIF og NKF sine verdier
 • Lov for Norges klatreforbund §1 (2)
 • NIFs formålsparagraf (§1-2) – se mer utfyllende her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/nifs-verdiarbeid/.

NIFs lov gir også hjemmel for å innføre straffebestemmelser. Rammene er strengere, og det er ikke vurdert at dette er nødvendig i NKF.

Hvem sitter i utvalget?

Sanksjonsutvalget er et uavhengig organ valgt av Klatretinget. Medlemmene sitter for tingperioden, altså to år, og kan eventuelt gjenvelges.

Trykk her for å se oversikt over hvilke medlemmer som sitter i komiteen i inneværende periode.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva