Brattkort, topptaukort og autobelaykort

Har du lyst å begynne å klatre? Da har du flere valgmuligheter - men om du vil klatre på høye vegger med tau anbefaler vi deg å ta et autobelay-, topptau- eller brattkortkurs.

På Brattkort- og Topptaukurs vil du kunne lære deg det som kreves for å klatre selvstendig sammen med venner innendørs. Etter endt kurs må du ta en ferdighetsprøve, denne kalles topptauprøven eller brattkortprøven. Topptaukort og Brattkort er klatrenorges sertifiseringsordning for sikrere.

På Autobelaykurs får du standardisert opplæring om hvordan du gjennomfører klatring på autobelay på en trygg måte, og en innføring i de vanligste ulykkesårsakene ved klatring på autobelay. På slutten av kurset må du bestå en kompetansetest. Etter dette kan du klatre selvstendig på autobelay. 

Brattkort: For å sikre noen på led og topptau inne bør du ha Brattkort. 

Topptaukort: For å sikre noen på topptau inne bør du minst ha Topptaukort. 

Autobelaykort: For å klatre selvstendig på autobelay i klatresenter og klubber. 

Ta kontakt med din lokale klatreklubb - de arrangere med jevne mellomrom topptau- og brattkortkurs. 

Brattkortkurs
Her får en grunnleggende innføring av sikring og klatring på led. Klatrekurset kvalifiserer til å ta brattkortet, som kvalifiserer deg til å sikre på led på alle innendørs vegger i Norge.

Topptaukurs:
Her får du en grunnleggende innføring i sikring på topptau. I etterkant av kurset har man kunnskapen som er nødvendig for å ta testen for topptaukort, som kvalifiserer deg til å sikre på alle innendørs vegger i Norge.

Autobelaykurs: 
Her får du grunnleggender innføring i klatring på autobelay. Ved slutten av kurset kan du gjennomføre en Autobelaytest, som kvalifiserer til å klatre på autobelay på innendørs vegger i Norge. 

Før du får innvilget Brattkort må du først bestå brattkortprøven, for å vise at du har kunnskapene og ferdighetene som kreves for å opptre sikkert i klatreanlegget.

På brattkortprøven skal klatrere demonstrere at de har tilstrekkelige kunnskaper og sikringsferdigheter til å kunne opptre sikkert på innendørs klatrevegger.

Prøven legges opp som en klatreøkt, der klatreren skal ta på utstyr uten hjelp, gjennomføre kameratsjekk og løpende sjekk, og sikre en annen klatrer under topptauing, leding og nedfiring.

På brattkortprøven skal du også vise at du også har ferdigheten som er beskrevet på topptauprøven. Du må ikke ha gjennomført topptauprøven - men inneha ferdighetene.

Instruktør holder back-up gjennom hele prøven

Du blir vurdert til bestått eller ikke-bestått på prøven. 

Sjekklister for brattkortprøve:

Kameratsjekk og sikring på led
 1. Gjennomgang av tau, tauende sikret
 2. Påtaking av sele, innbinding med åttetallsknute, montering av sikringsbrems
 3. Kontroll på egen side og kameratsjekk 
 4. Tydelig kommunikasjon med øyekontakt (klart for klatring, før nedfiring, beskjed ved feil)
 5. Håndgrep under sikring og nedfiring
 6. Påpasselig haling og mating av tau, oppmerksom og kontrollert nedfiring
 7. Riktig plassering under sikringsarbeidet
 8. Ledfall er valgfritt for instruktør, sikrer og klatrer å gjennomføre på kurs og prøve. Ledfallet skal kunne gjennomføres på en vegg med overheng og uten store utstikkende klatretak. Ledfall skal bare gjennomføres i øvre del av veggen og fallet skal ikke være unødvendig langt, dette for å unngå at sikrer og klatrer kolliderer. Instruktøren må forsikre seg om at både klatrer og sikrer har forstått hvordan gjennomføre ledfall. Dette betyr mellom annet: Sikrer forstår hvordan gi dynamisk fall og klatrer forstår hvordan ta ledfall, slipp begge hende samtidig og ta imot veggen med bøyde knær. Om det ikke gjennomføres ledfall skal det gjennomføres et fall på topptau.
 9. Innhekting av tau i slynger; riktig høyde, riktig retning på tau
 10. Unngå tau bak beinet
 11. Innhekting av toppfeste
 12. Hvil ved utmattelse, korrekt nedfiring før toppfeste

Leding: Deltaker trenger ikke å lede selv, men må kunne gjøre rede for pkt 10-13

Før du får innvilget Topptaukort må du først bestå topptaukortprøven, for å vise at du har kunnskapene og ferdighetene som trengs til å opptre sikkert i klatreanlegget.

Topptaukortprøven er en prøve hvor klatrerne skal demonstrere at de har tilstrekkelige kunnskaper og sikringsferdigheter ved topptauklatring til å kunne opptre sikkert på innendørs klatrevegger.

Prøven legges opp som en klatreøkt, der klatrerne skal ta på utstyr uten hjelp, gjennomføre kameratsjekk og løpende sjekk, og sikre en annen klatrer under topptauing og nedfiring.

Instruktør holder bavk-up gjennom hele prøven.

Du blir vurdert til bestått eller ikke-bestått på prøven. 

Sjekkliste for Topptaukort-prøve

 1. Påtaking av sele, innbinding med åttetallsknute, montering av sikringsbrems
 2. Kontroll på egen side og kameratsjekk 
 3. Tydelig kommunikasjon med øyekontakt 
 4. Håndgrep under sikring og nedfiring
 5. Påpasselig haling og mating av tau, oppmerksom og kontrollert nedfiring
 6. Riktig plassering av sikrer under sikringsarbeidet
 7. Holde et fall
 8. Kjenne innholdet i klatrevettplakaten
 9. Kjenne til kravene om sikker opptreden i klatreanlegget
 10. Lest, forstått og underskrevet ansvarserklæringen for topptaukort/brattkort

Deltakeren skal vise at de behersker å gjennomføre en trygg klatreøkt på autobelay. Kompetansetesten legges opp som en klatreøkt, deltakeren skal ta på seg klatreutstyr uten hjelp, koble seg inn, gjennomføre relevante tester og sjekker, klatre opp og fire seg ned og til sist koble seg ut.

Testen har skal sikre at folk forstår risikoen forbundet med autobelay og er kompetent til å utøve klatring på autbelay på en sikker måte. De som ikke består testen kan klatre autobelay under oppsyn av en instruktør eller ta kurset på nytt. 

Testen kan tas rett i etterkant av endt kurs - du finner mer informasjon om kurset og testen i kursmalen.

 

Når du bestiller Brattkort, Topptaukort eller Autobelaykort, aksepterer du at:

 • klatring er en risikoaktivitet som utøves på eget ansvar
 • du påtar deg fullt ansvar for egen aktivitet i klatreanlegget
 • verken veggeier eller personalet kan holdes ansvarlige for tap eller skade i forbindelse med vanlig klatring
 • du må følge reglene for sikker klatring som beskrevet på klatrevettplakaten under opphold i anlegget
 • du må gjøre ditt beste for å ivareta egen og andres sikkerhet i klatreanlegget
 • du må innrette deg etter instrukser fra personalet der du klatrer
 • du må be om veiledning ved enhver tvil om bruk av anlegg eller utstyr
 • uaktsomhet eller regelbrudd kan medføre bortvising, grove eller gjentatte tilfeller kan medføre inndratt Brattkort, Topptaukort eller Autobelaykort
 • ulykkesforsikring som inkluderer klatring må besørges av deg selv
 • sikkerhetsmessige feil ved anlegget skal straks meldes til personalet

Her finner du midlertidig Brattkort, Topptakort og Autobelaykort. Den printes ut, og gis til de som har tatt prøven/testen og skal signerest av både klatreinstruktør og den som har bestått.

 

Du finner midlertidig kort her!

NKF anbefaler bruk av assisterende taubrems, men alle typer taubremser kan benyttes under prøven. Instruktør skal fokusere på at håndgrep er korrekt utført, ihht til bremsen som benyttes. NB! Dette setter krav til at instruktøren kjenner til bremsen som benyttes. Det skal til enhver tid være en lukket hånd rundt bremsetau/passiv ende.

NKF har utarbeidet et eget dokument som beskriver hvilke feil som fører til umiddelbart stryk, feil som fører til stryk hvis det er flere av dem, og feil som bør påpekes men som ikke fører til stryk i seg selv .

Les mer om strykfeil her.

Du kan laste ned mal til midlertidig kort og hele kortheftet under.

Bestemmelser for Brattkort, Topptaukort og Autobelaykort

Med kort menes Brattkort, Topptaukort og Autobelaykort. Kortet er digital og du finner det på Brattkompetanse.no, det er mulig om ønskelig å bestill et fysisk kort (gjelder ikke Autobelaykort). 

Kravet for å få kort er at klatreren består en prøve, samt leser gjennom ansvarserklæringen for kort og aksepterer denne ved å registrere deg på Brattkompetanse. For barn under 18 år er det foresatte som aksepterer ansvarserklæringen og registrere og bestiller kort på Brattkompetans. (i praksis vil dette si at den foresatte enten må være tilstede under prøven, eller ha signert midlertidig kort/ansvarserklæring på forhånd).

 1. Normalt vil kort gi adgang til klatring ved klatreanlegg som deltar i ordningen. Veggeier / klatreanlegg kan imidlertid ha egne bestemmelser uavhengig av brattkortordningen.
 2. Brattkort gir adgang til sikring på topptau og led. Topptaukort gir adgang til sikring på topptau. Autobelaykorte gir adgang til å klatre selvstendig på autobelay. Vær oppmerksom på at ikke alle klatreanlegg har faste topptau eller autobelay tilgjengelig.
 3. Kort skal ikke utstedes til barn under 13 år. Mindreårige mellom 13 og 18 år som demonstrerer tilstrekkelig modenhet og sikkerhetsinnsikt kan, etter grundig vurdering og foresattes samtykke, innvilges kort. Før fylte 18 år er foresatte ansvarlig for at barnet holder kunnskapen ved like. Er barnet ute av trening bør det ta et nytt kurs. Kort utstedt til personer under 18 år med foresattes underskrift, må signeres av kortinnehaveren ved fyllte 18 år.
 4. Kortinnehavere over 18 år har som hovedregel adgang til å ta med seg en person uten kort, og la vedkommende klatre mens kortinnehaveren gjennomfører kameratsjekk og sikrer. Et eksempel på dette er foreldre med barn.
 5. En klatrer uten kort kan øve på å sikre andre dersom en innehaver av kort opptrer som backup ved å holde passiv tauende. Innehaveren av kortet må være fylt 18 år, og er da ansvarlig for at dette forgår på en sikker måte, og for at de som er med blir gjort kjent med innholdet i ansvarserklæringen innebærer. Veggeier kan med midlertidig eller varig virkning begrense eller oppheve denne adgangen.
 6. Etter fylte 18 år har kortet livslang varighet og behøver ikke fornyes, men innehaveren av kortet er selv forpliktet til å til å holde kunnskapen ved like. Er du ute av trening bør du ta et nytt kurs.
 7. Kort er ikke nødvendigvis påkrevd for å delta på kurs. Instruktøren står da ansvarlig for sikkerheten.
 8. Tapt av fysisk kort kan erstattes på Brattkompetanse om ønskelig.
 9. Veggeier har rett til å veilede, irettesette eller i alvorlige tilfeller bortvise brukere, selv om de har kort.
 10. Ved grove eller gjentatte brudd på gjeldende metodesett kan kortet inndras av NKF, veggeier eller godkjente klatreinstruktører. I disse tilfellene må det meldes fra til NKF om navn og nr. på kortet som har blitt inndratt. Ved inndragelse av kort henvises klatrer til ny prøve. 

 

Ta kontakt med NKF ved eventuelle uoverensstemmelser.

Overgang fram gammelt rødt Brattkort:

Røde Brattkort er ikke gyldige lenger. Disse kan likevel registreres og oppdateres til grønne Brattkort. Ledkort er gyldig på samme måte som grønne Brattkort, og du trenger ikke å oppdatere det.

Overgangsordning fra gammelt rødt Brattkort

Røde Brattkort er ikke gyldige lenger. Disse kan, mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- registreres og oppdateres til grønne Brattkort. Du får kortet godkjent slik: 

 1. Registrer deg på brattkompetanse.no 
 2. Opprett søknad om Brattkort og legg inn:
  • "Brattkort Admin" som instruktør
  • Oslo som sted
  • Dagens dato.
 3. Last opp bilde av det gamle brattkortet i søknaden
 4. Betal gebyret

Vi behandler alle søknader fortløpende. Ved godkjent søknad er Brattkortet registrert som digitalt kort.

Alternativt kan du vise kortet ditt til en godkjent klatreinstruktør og be dem om å godkjenne deg for nytt kort.

Klatrekortet i Bergen 

Du kan oppgradere Klatrekortet ditt til et Brattkort på samme måten som man oppgraderer fra rødt til grønt Brattkort.

Oppgadering av lokalt topptaukort til nasjonalt Topptaukort 

Lokale topptaukort som tilfredsstiller kravene til det nasjonale Topptaukortet, kan oppgraderes til nasjonalt Topptaukort mot et administrasjonsgebyr på kr 300,-. Siden NKF ikke kjenner til alle de lokale ordningene kan vi ikke ta på oss godkjenningsoppgaven. Du får godkjent det nye kortet ved å kontakte utsteder av det lokale kortet, eller ved å snakke med en klatreinstruktør som kjenner til, og kan gå god for, den lokale ordningen.

Hovedformålet med Brattkortordningen er å bedre sikkerheten ved klatring innendørs og gir samtidig veggeierne et virkemiddel til å ivareta produktkontrollovens krav til aktsomhet, informasjon og risikobegrensing.

Historikk
Siden 1990 har Norges Klatreforbund (NKF) og Norsk Fjellsportforum (NF) systematisert ulykkesrapporter, slik at det er mulig å finne frem til de vanligste former for ulykker. Databasen er åpen og tilgjengelig, slik at alle kan se ulykkene som blir innrapportert. Etter flere års rapportering ble Brattkortordningen forsiktig introdusert i 2003, og endelig i 2007, med den hensikt å gjøre noe enkelt og håndfast for å øke sikkerheten ved innendørs klatring.

Utvikling
Siden den formelle starten har ordningen blitt revidert og oppdatert i flere faser:

 • 2007:   Brattkort innført som formell ordning
 • 2011:   Brattkort registreres i et sentralt register
 • 2016:   Brattkompetanse.no opprettes, Topptaukort innføres
 • 2021:   Brattkompetanse.no revideres, og digitalt Brattkort (og Topptaukort) innføres
 • 2024:   Autobelaykortet opprettes 

Per i dag får over 10 000 nye klatrere Brattkort årlig, og det øker hvert år. Til nå har over 100.000 klatrere kortet

Hva går inntektene fra Brattkort til?
Midlene som NKF får inn fra Brattkort, Topptaukort og Autobelaykortet går hovedsakelig til følgende områder:

 • drift og utvikling av tjenesten Brattkompetanse.no
 • utvikling og forvaltning av sikkerhetsfaget
 • utvikling og forvaltning av anleggsfaget
 • utvikling og forvaltning av aktivitet og utdanning

 

Bestille kort

Har du allerede tatt prøve til brattkort eller topptaukort, kan disse bestilles på brattkompetanse.no

Autobelaykorter er bare digitalt - har du registrert deg finner du det på Bratkompetanse.no

Pris

Brattkort og Topptaukort:

Det koster kr 300,- å registrere et nytt Brattkort eller Topptaukort. Kortene er digitale. For fysisk brattkort koster det 100,- ekstra. 

Autobelaykort:

Autobelaykort koster 100 ,- å registrere. 

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva