Bærekraft

Ved utgangen av 2019 publiserte regjeringen en nasjonal handlingsplan som understreker at alle deler av samfunnet må bidra til å nå bærekraftsmålene, uavhengig av hvilken rolle man har i samfunnet (Meld. St. 40 (2020–2021), s. 8). For å nå målene er Norge avhengig av at storsamfunnet, herunder også idretten, jobber systematisk med bærekraft.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål, langs tre dimensjoner: økonomisk, sosialt og miljømessig. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 

 

Alle ikoner RGB_bokmål med logo1.png

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva