Sjekkliste for klubbdrift

Hva er klubbens viktigste oppgaver og hvordan løse de?

For å kunne på best mulig måte er det en fordel å ha en oversikt over hvilke oppgaver man faktisk har i klubben. 

På disse sidene finner dere informasjon som vil hjelpe klubben i den daglige driften. Informajsonen er delt inn i: 

  • Lovpålagte oppgaver 
  • Sterkt anbefalt 

Lovpålagt

Her kommer en oversikt over lovpålagte krav til klubbdrift: 

Alle klubber skal ha en oppdatert og godkjent lov som følger NIFs lovnorm for idrettslag. Klubber skal bruke lovnorm for idrettslag. For klubber med færre enn 70 medlemmer er det også mulig å bruke forenklet lovnorm.

Klikk her for mer informasjon om lovnorm. 

 

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.

Klikk her for mer informasjon om gjennomføring av årsmøte.

Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, det vil si at det idrettslaget er ansvarlig for - er styret ansvarlig for. Styret har et felles ansvar, det vil si at ingen har større myndighet enn øvrige styremedlemmer. Møteleders stemmer er dog avgjørende dersom det er stemmelikhet.

Klikk her for mer informasjon om styrets ansvar.

Arbeidet til valgkomiteene er undervurdert i de fleste organisasjonsledd. De som velges til disse komiteene har en meget viktig oppgave i norsk idrett. Valgkomiteen skal være valgt på siste årsmøte og rapporterer til og legger frem sitt forslag for årsmøtet. Følgende lover er viktige for valgkomitéen arbeid: Kjønnsfordelingsbestemmelsen følger av NIFs lov § 2-4 og Valgbarhetsbestemmelsene følger av NIFs lov § 2-5, 2-6 og 2-7.

Klikk her for mer informasjon om valgkomiteens oppgaver. 

Kontrollutvalg Kontrollutvalg er et årsmøtevalgt organ som har to hovedoppgaver. Det skal dels kontrollere styret og avgi en beretning til årsmøtet/tinget, og det skal dels gi uttalelser til forslag som fremmes for årsmøtet/tinget. Kontrollutvalget er regulert i NIFs lov § 2-12

Klikk her for mer informasjon og veileder for kontrollutvalgets oppgaver.

Alle idrettslag skal bruke elektroniske medlemsløsninger som er godkjent av NIF.

Klikk her for mer informasjon om medlemsløsninger. 

Alle klubber skal ha rutiner som sikrer at idrettens regnskapsbestemmelser etterleves. Det er også krav om årsberetning og underslagsforsikring.

Klikk her for mer informasjon om regnskap, årsberetning og underslagsforsikring.

Alle idrettslag skal rapportere inn tall til NIF innen 30.04 hvert år. Informasjon om samordnet rapportering vil bli tilsendt alle klubber i god tid før fristen.

Klikk her for mer informasjon om samordnet rapportering. 

Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten.

Bestemmelser om barneidrett regulerer konkurranser i barneidretten, og idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum, og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. En av intensjonene er å redusere tid og kostnader brukt på reise til/fra aktivitet. Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år.

Barneidrettsansvarlig

Idrettens barnerettigheter

Bestemmelser om barneidrett

Alle idrettslag som har aktiviteter for mindreårige, eller mennesker med utviklingshemming, må utnevne politiattestansvarlig som krever fremvisning av politiattest fra de som har et ansvar eller tillitsforhold overfor disse.

Det forutsettes at klubben har en politiattestansvarlig som er lagt inn i Klubbadmin med korrekte kontaktopplysninger. For å registrere politiattestansvarlig i klubbadmin gjør du følgende: I menyen velger du organisasjon, og under organisasjon veger du Styre og verv. Inne på den siden så klikker du på funksjoner og verv og der kan du enten opprette en ny funksjon eller endre funksjon på en eksisterende person. 

Info om politiattestordningen 

Sterkt anbefalt

Her kommer en oversikt over sterkt anbefalte krav til klubbdrift:

Hvert år er det noen viktige frister og arrangement som det er fint for klubbene å huske på.

Vi anbefaler at klubben lager seg sitt eget digitale årshjul, dette kan lett gjøres med hjelp av NIFs digitale årshjul. Her kan dere velge å bruke NKF sin mal der vi har lagt inn alle viktige felles frister og arrangement, så kan klubben bygge på med egne datoer. 

Mer info finner dere HER

 

Mer informasjon kommer. 

En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om idrettslaget og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i idrettslaget.

Mer ifno og tips til å lage egen klubbhåndbok finner dere HER

 

 

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva