Klatring / Klatrefelt & anlegg / Klatrefelt / Registrer klatrefeltet i kommunen - hvorfor og hvordan?

Registrer klatrefeltet i kommunen - hvorfor og hvordan?

Klatreforbundet ønsker å synliggjøre og styrke klatreklubbenes interesser i kommunal plan- og byggesaksbehandling. Vi ønsker at samtlige medlemsklubber skal gis samme mulighet til medvirkning i fysisk planlegging på lik linje med andre idretter i egen kommune, og at klatring som idrett og rekreasjon møter den samme forståelse som andre idretter hos beslutningstakerne.

I arbeidet med å inkludere klatrefeltet i kommuneplanens arealdel, skal det foreslås for kommunen hvilken planstatus området bør få. Denne planstatusen vil også påvirke hvilke spillemidler du kan søke på og krav til søknaden. Det er i stor grad opp til klubben/initiativtaker å velge hva som vil være mest hensiktsmessig å registrere klatrefeltet/området som.

Betegnelser som blir brukt i ulike plansammenhenger er:
 1. Friluftsområde:
  I kommuneplanen er dette avmerket på kartet som landbruks -, natur-, og friluftsom­råder (LNF - område).
 2. Friområde:
  Betyr at området er båndlagt. Det er enten i kommunal eller fylkeskom­munal eie, eller interkommunalt gjennom friluftsrådet. Dette er gjerne mer tilrettelagte områder.
 3. Nærmiljøanlegg:
  En definisjon som er knyttet til en bestemt pott av spillemidlene i forbindelse med utendørsanlegg (klatrevegg, klatrefelt, klatrefører).  Dersom klubben ønsker å søke spillemidler må klatrefeltet få planstatus som et nærmiljøanlegg.
 4. ldrettsanlegg:
  En definisjon som er knyttet til de ordinære spillemidlene som gjerne benyttes i forbindelse med innendørs anlegg, men har også vært brukt på kla­treførere. 

Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede styringsdokumentet i kommunen og definerer kommunens mål og strategi for utviklingen de nærmeste årene.  Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel som viser hvordan planen skal følges opp. Handlingsdelen skal ha et fireårig perspektiv og revideres årlig. Handlingsplanen skal si noe om det økonomiske handlingsrommet og prioriteringene kommunen ønsker å gjøre i et kortsiktig perspektiv for å nå målene i samfunnsdelen. Mange kommuner har også en egen temaplan for idrett og friluftsliv.

Kommuneplanens arealdel viderefører strategien for utvikling skissert i samfunnsdelen og legger overordnede føringer på hvilke arealbehov som må oppfylles for å realisere målene i samfunnsdelen. Arealdelen inneholder en planbeskrivelse med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser for hele kommunens areal. Planbeskrivelsen skal skisseres i et plankart som viser arealformålet til de ulike områdene. Arealformålene er juridisk bindene i en planperiode på fire år av gan­gen og legger sterke føringer for hva som kan bygges ut i kommunen. Hvis det skal gjøres endringer utenom dette, stilles det strenge krav til saksbehandling gjennom informasjon og høringsrunder. Det kan da innvilges dispensasjoner fra planen.

Kontakt fylkeskommunen eller kommunen for å få hjelp til å få området registrert som eit viktig friluftsområde. Når området er registrert, vil det være synlig i  den nasjonale databasen «Naturbase».

De regionalt viktige områdene er det som regel fylkeskommunen som registrerer. De lokalt viktige områdene er det kommunen som registrerer. Begge typer skal kontinuerlig oppdateres. 

Dersom klatrefeltet skal kunne bli juridisk sikret må det innreguleres i kommuneplanens arealdel som eit Nærmiljøanlegg. Dersom anlegget registreres som dette kan man også søke om spillemidler.

Dette gjøres ved:
 1. Først, vær tidlig ute med å kontakte kommunen om etablering av klatrefelt!
 2. Klargjøre områdets plan og status
        a) Ta kontakt med teknisk plan avdelingen i kommunen for å klargjøre områdets planstatus, evt. for å foreslå planstatus "Nærmiljøanlegg".
 3. Spill inn anlegget i kommuneplanens arealdel (søknadsbrev til kommunen)

Hvem kan søke:
Frivillige organisasjoner og idrettslag og klubber via kommune / friluftsråd. 

Søknadsskjema:
Hør med din kommune! 

Nødvendige data:
Tiltak, budsjett, finansierings­ kilder, grunneieravtaler, ev. kart.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva