Veggleverandører

Det er en rekke leverandører som kan levere og bygge klatrevegger i Norge. Disse leverandørene har kompetanse på bygging av gode klatrevegger.

I Norge er det fire spesialister som bygger klatrevegger:
Friction Walls (Tjelmeland) tjelmelandfriksjon.com,  
Citywall (Axon fjellsport / Jan Petter Brenfelt)
Entre Prises (Jan Westby)
Walltopia (Egas Sport AS v/ Hans-Christian Bråten eller Tomas Ottersen) egsport@egas.no. 

Buldrevegger kan bygges av en snekker eller på dugnad, mens klatrevegger skal ha CE-godkjenning og bør lages av spesialiserte firmaer. 

Veggleverandøransvar
Veggleverandør har alltid det overordnete ansvar for at anlegget som bygges tilfredsstiller alle byggetekniske krav beskrevet i NS-EN 12572.

Ved ferdigstilling av klatrevegger skal veggleverandøren levere FDV-dokumentasjon på veggen og produktene som inkluderes i leveransen i egen perm. Denne skal vise hvordan veggen skal driftes og vedlikeholdes, slik at veggen kan ivaretas på en god og sikker måte.

Byggherreansvar
Kommuner, klatreklubber og andre som står som byggherre for klatreanlegg har et ansvar for at misligheter ikke forekommer. Ansvaret kan innebære å kontrollere leverandører og byggefirmaer, og melde fra om eventuelle brudd på lover, forskrifter eller avtaler.

Deler av byggebransjen har vært plaget av slike problemer. I forbindelse med byggeprosjekter er det derfor grunn til å være oppmerksom på om forholdet mellom tilbudt pris, byggetid og materialkostnader er rimelig.

Viktige lover og forskrifter som skal følges, er blant andre disse:

Arbeidsmiljøloven
Loven fastsetter blant annet maksimalgrenser for bruk av overtid, krav til overtidsgodtgjøring og krav til innkvartering m.m.

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge
Forskriften gjelder for faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser. Den stiller konkrete minstekrav til lønn og dekning av utgifter til reise, kost, losji, arbeidstøy.  

Forskrift om informasjons- og påsynsplikt
Forskriften pålegger oppdragsgiveren to sentrale plikter ved bruk av entreprenører og underleverandører:

Plikt til å informere entreprenører eller underleverandører om lønns- og arbeidsvilkår. 
Plikt til å påse at allmenngjøringsforskriften etterleves.

Skattereglene
Disse skal være godt kjent for alle norske arbeidsgivere. Miniguide for utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere.

For utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere har Skatteetaten utarbeidet en miniguide til skattereglene, som også byggherrer bør være oppmerksomme på. Alle oppdrag til utenlandske virksomheter skal innrapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). Rapporteringsplikten omfatter både selve oppdragstakeren, og alle arbeidstakere som er tilknyttet oppdraget. Hvis den utenlandske oppdragstakeren benytter utenlandske underentreprenører, skal oppdragsgiver også innrapportere disse.

NIFs retningslinjer for etisk handel
Norges idrettsforbund har utgitt retningslinjer for etisk handel, som gir en god innføring i de etiske sidene ved kjøp av varer og tjenester. Retningslinjene går blant annet inn på korrupsjon, arbeidsvilkår, rett til fagorganisering, HMS, miljøkrav, ledelsessystemer og dokumentasjon. NKF tilstreber å følge disse for sin egen virksomhet, og forutsetter at klatreklubbene gjør det samme.

 

Relaterte artikler

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund