Veggleverandører

Det er en rekke leverandører som kan levere og bygge klatrevegger i Norge. Disse leverandørene har kompetanse på bygging av gode klatrevegger.

I listen under finner du kontaktinfo til klatreveggleverandører og/eller de norske agentene for respektive klatreveggleverandører.

Veggleverandør Kontakt
Walltopia

Nettside: https://walltopia.com/ 

Walltopia Nordics/Aurora outdoor agency
Erik Massih
e-post: erik.massih@walltopia.com
Tlf: 0046 733973541

Egas sport AS v/ Tomas Ottersen  
E-post: tomas@egas.no 
Tlf. :+47 47 61 1128 
 
Egas sport AS v/Hans Christian Bråten  
E-post: hans-christian@egas.no 
Tlf.: +47 41 20 12 29

Tjelmeland Friksjon
Nettside: https://tjelmelandfriksjon.com/
Kontakt: https://tjelmelandfriksjon.com/kontakt/

Citywall


Nettside: https://citywall.eu/ 
E-post veggleverandør: norway@citywall.eu 

Entre Prises Climbing 


Nettside: www.epclimbing.com 

Jan Westby 
E-post: jwestby@entre-prises.com 
Tlf.:  +47 48 06 09 63 

Padding Solutions AS

Leverandør for  madresser i buldreanlegg
Nettside:
https://www.paddingsolution.com/ 
Kontakt: https://www.paddingsolution.com/contact 

 

 

 

Buldrevegger kan bygges av en snekker eller på dugnad, mens vegger for sikring med tau skal ha CE-godkjenning og bør lages av spesialiserte firmaer. 

Veggleverandøransvar
Veggleverandør har alltid det overordnete ansvar for at anlegget som bygges tilfredsstiller alle byggetekniske krav beskrevet i NS-EN 12572.

Ved ferdigstilling av klatrevegger skal veggleverandøren levere FDV-dokumentasjon på veggen og produktene som inkluderes i leveransen i egen perm. Denne skal vise hvordan veggen skal driftes og vedlikeholdes, slik at veggen kan ivaretas på en god og sikker måte.

Byggherreansvar
Kommuner, klatreklubber og andre som står som byggherre for klatreanlegg har et ansvar for at misligheter ikke forekommer. Ansvaret kan innebære å kontrollere leverandører og byggefirmaer, og melde fra om eventuelle brudd på lover, forskrifter eller avtaler.

Deler av byggebransjen har vært plaget av slike problemer. I forbindelse med byggeprosjekter er det derfor grunn til å være oppmerksom på om forholdet mellom tilbudt pris, byggetid og materialkostnader er rimelig.

Viktige lover og forskrifter som skal følges, er blant andre disse:

Arbeidsmiljøloven
Loven fastsetter blant annet maksimalgrenser for bruk av overtid, krav til overtidsgodtgjøring og krav til innkvartering m.m.

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge
Forskriften gjelder for faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser. Den stiller konkrete minstekrav til lønn og dekning av utgifter til reise, kost, losji, arbeidstøy.  

Forskrift om informasjons- og påsynsplikt
Forskriften pålegger oppdragsgiveren to sentrale plikter ved bruk av entreprenører og underleverandører:

Plikt til å informere entreprenører eller underleverandører om lønns- og arbeidsvilkår. 
Plikt til å påse at allmenngjøringsforskriften etterleves.

Skattereglene
Disse skal være godt kjent for alle norske arbeidsgivere. Miniguide for utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere.

For utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere har Skatteetaten utarbeidet en miniguide til skattereglene, som også byggherrer bør være oppmerksomme på. Alle oppdrag til utenlandske virksomheter skal innrapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). Rapporteringsplikten omfatter både selve oppdragstakeren, og alle arbeidstakere som er tilknyttet oppdraget. Hvis den utenlandske oppdragstakeren benytter utenlandske underentreprenører, skal oppdragsgiver også innrapportere disse.

NIFs retningslinjer for etisk handel
Norges idrettsforbund har utgitt retningslinjer for etisk handel, som gir en god innføring i de etiske sidene ved kjøp av varer og tjenester. Retningslinjene går blant annet inn på korrupsjon, arbeidsvilkår, rett til fagorganisering, HMS, miljøkrav, ledelsessystemer og dokumentasjon. NKF tilstreber å følge disse for sin egen virksomhet, og forutsetter at klatreklubbene gjør det samme.

 

Relaterte artikler

08. Jun 2021

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge