Saksgang i en varslingssak

Saker bør søkes løst i minnelighet på lavest mulig nivå gjennom dialog. Om mulig bør forsoning mellom partene være mål i en slik dialog. Dersom dette ikke føles mulig, eller dersom dette ikke fører fram kan vår varslingskanal benyttes

Sakshåndtering

I Norges klatreforbund håndterer vi alle varsler i henhold til våre rutiner. Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saken blir håndtert av politiet.

Vi bruker vi "MittVarsel". Dette er et digitalt system for behandling av varsler. Systemet er kryptert og sikrer at all informasjon som sendes inn oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av personsensitiv informasjon.

Når et varsel sendes inn er det  generalsekretær eller presidenten i Norges klatreforbund som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person,  ta kontakt med oss over telefon. En av disse to vil videresende saken til saksbehandlere.

Det vil oppnevnes to saksansvarlige som vil håndtere saken fra start til slutt. Disse har ansvar for å sikre en god saksgang og at de ulike partene i saken blir ivaretatt underveis.

Den som har varslet skal få bekreftelse på at et varsel er mottatt innen 5 dager, og få informasjon om utfallet av saken, med mindre varsler er anonym. 

Saksansvarlige av varselet skal foreta nødvendige undersøkelser av varselet snarest mulig og iverksette egnede tiltak på grunnlag av resultatet av sine undersøkelser. Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle hvem som skal involveres i den videre behandlingen i saken. Varsler skal gis mulighet til å legge fremme sitt syn på saken, og skal gis mulighet til å la seg bistå av en tillitsperson.

Dersom det igangsettes nærmere undersøkelser av en sak skal den/ de det blir varslet om gjøres kjent med varselet, hvilke opplysninger som er gitt og få muligheten til å komme med sin versjon av saken. Den det er varslet om skal få anledning til å la seg bistå av en person denne har tillit til.

I saker hvor det av hensyn til politietterforskning er viktig at vedkommende det er varslet om ikke gjøres kjent med varslet, vil det ikke bli orientert om varselet.

Dersom utfallet av saken viser at det ikke foreligger kritikkverdig forhold, skal de involverte i saken får tilbakemelding om at saken er avsluttet. Dersom det ikke er funnet kritikkverdige forhold, og den det er varslet om også er gjort kjent med varslingen, gis en tilbakemelding til både varsler og den det er varslet om.

Tilbakemeldingen gis så raskt som mulig, og skal gis på en slik måte at den det er varslet om kan oppleve å være fri for mistanke. Dersom den det varsles om ikke har vært involvert i saken og det ikke har fremkommet noe kritikkverdig forhold, vil det i utgangspunktet ikke være naturlig å gi tilbakemelding til vedkommende.

Mer om gangen i håndtering av en sak kan du også lese om på NIFs sider om varsling.

Logo: SalMar Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva