Starte ny klatreklubb?

Som medlemsklubb i Norges Klatreforbund vil dere bli en del av den organiserte klatringen i Norge, og får ta del i de mulighetene og fordelene det fører med seg. Klubbenes arbeid er det viktigste redskapet for å realisere NKFs verdier: inkludering, ansvar og klatreglede for alle. 

Hvorfor starte klatreklubb?

En klatreklubb er en samling folk som har klatreinteresse til felles, og som ønsker å skape et miljø rundt dette i sitt nærområde. Klubben kan være et særidrettslag, eller være en del av et allerede eksisterende idrettslag. 

Som klubb får man tilgang til støtteordninger gjennom blant annet Norges klatreforbund (NKF), Idrettskrets og Norges idrettsforbund (NIF). I tillegg forplikter man seg til å følge lover og regler satt av idrettsforbundet og særforbundet (NKF), som skal sørge for at klubben blir drevet demokratisk og tar vare på medlemmene sine på best mulig måte. 

For å sende deltakere på nasjonale klatrekonkurranser (norgescup og norgesmesterskap) må de være medlem av en klatreklubb tatt opp i NKF. 

Krav til idrettslag med flere enn 75 medlemmer

Formelt må klubben bestå av et styre, en valgkomite og to revisorer, til sammen minimum 10 personer over 15 år for å fylle alle lovpålagte verv (minimum leder, nestleder, varamedlem, to medlemmer og ett varamedlem til kontrollutvalg, og valgkomité med leder, to medlemmer og varamedlem). Hvis man starter en gruppe under et fleridrettslag, trenger ikke gruppen selv velge styre.

Medlemmer av en klatreklubb betaler en årlig medlemsavgift, som klubben selv setter og som normalt ikke er så høy. Inntektene fra denne går til drift av klubben, og andre fordeler som kommer medlemmene til gode.

Klubben betaler en årlig medlemsavgift til NKF, trykk her for å finne oppdaterte kontingentsatser

Søknad om å bli tatt opp som klubb i NKF sendes til deres idrettskrets, her finner du en liste over idrettskretsene. Prosessen med å søke opptak finner dere beskrevet på hjemmesidene til Norges Idrettsforbund.

Trykk her for å se en oversikt over hvordan idretten i Norge er organisert.

Trykk her for å se NIFs lov for idrettslag

Enklere lovnorm for idrettslag med 10 til 75 medlemmer

For idrettslag med færre enn 75 medlemmer er det fra 2020 startet en prøveordning med enklere lovnorm

Hensikten med ordningen er å legge til rette for at flere kan delta i idrett, ved å gjøre det enklere å drive mindre idrettslag – og å imøtekomme behovet for forenklinger hos små idrettslag der rekrutteringsgrunnlaget er lite.

Det legges opp til at prøveordningen blir gjeldende frem til Idrettstinget 2023. Dette forutsetter at Idrettstinget i 2021 aksepterer en videreføring av muligheten for å dispensere fra NIFs lov, slik det er gitt anledning til i prøveordningen. Prøveordningen vil bli gjenstand for løpende følgeevaluering. Idrettslag som blir en del av denne ordningen, må vite at det kan komme justeringer i lovnormen i eller etter prøveperioden.

Lovnormen kan benyttes av idrettslag som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000. Ordningen gjelder for nye så vel som for eksisterende idrettslag.

Ordningen medfører følgende lempninger i krav til idrettslaget:
 • Kun krav om tre styremedlemmer
 • Ikke krav om kontrollutvalg eller valgkomité
 • Styret kan beslutte organisering av grupper og ev. forsikringer
 • Begge kjønn skal være representert i styret
 • Forvaltningsrevisjonen overlates til årsmøtet og er basert på rapportering fra styret
 • Kontrollkomiteens ordinære virksomhet, blant annet kontroll av styrets disposisjoner, overlates årsmøtet.  Dette innebærer at styreprotokoller m.m. på oppfordring må gjøres tilgjengelige for årsmøtet 

Det innføres krav til rapportering av bruttoomsetning i forbindelse med samordnet rapportering, og det legges også opp til en årlig oppfølging av de idrettslagene som har avvik fra kriteriene.

For å komme i gang med ordningen, må det fattes vedtak om endring av lovnorm på årsmøtet eller på ekstraordinært årsmøte. Årsmøtene kan gjennomføres både fysisk og digitalt. NIF har utarbeidet hjelpedokumenter til bruk for de idrettslag som ønsker å delta i prøveordningen. Se her.

Endring av lovnorm gjøres direkte via KlubbAdmin. Her vil idrettslagene bli bedt om å bekrefte at de oppfyller kriteriene, samt laste opp protokoll fra årsmøtet. Se nærmere om hvordan dette gjøres her.

Ressurspersoner i NKF

Sophie Thorell

Teamleder bredde- og kompetanse +47 942 97 033

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge