Klatring / Sikkerhet / Sikkerhet i klubb / Risikoanalyse og instruks for å redusere risiko

Risikoanalyse og instruks for å redusere risiko

Kartlegging av farer, vurdering og gjennomføring av tiltak er det viktigste leddet i HMS-arbeidet. Det er dette som er ulykkesforebygging i praksis, og det skal dokumenteres.

Det er også viktig at klubben legger opp dette arbeidet på en praktisk og jordnær måte.  Resultatet skal være økt sikkerhet.

Dette betyr at vurderinger og tiltak bør avveies i forhold til deltakernes egen kompetanse, og evne til å ta ansvar for sin egen sikkerhet.

  1. Aktiviteter for deltakere som kan ivareta egen sikkerhet: Mange organiserte klatreaktiviteter er lagt opp slik at deltakerne allerede har klatrekurs og er kompetente nok til å ivareta egen sikkerhet. Eksempler på slike aktiviteter kan være klubbklatring eller klatresamling. For aktiviteter der deltakerne er tenkt å ha ansvar for egen sikkerhet må klubben sikre seg at deltakerne har den nødvendige kompetansen. Det må opplyses om aktivitetens høye vanskelighetsgrad og risiko (informasjonsplikten).
  2. Aktiviteter for deltakere som ikke kan ivareta egen sikkerhet: Felles for alle typer kurs er at de skal gi opplæring til personer som ikke har erfaring nok eller kunnskap nok til å drive med den aktiviteten det gis opplæring i på egenhånd. Da er det krav til arrangør om å ivareta deltakernes sikkerhet er selvsagt for kursaktiviteter og andre organiserte aktiviteter der uøvde gis opplæring i klatring. Her vil det være nødvendig med instruktørkompetanse for å oppfylle aktsomhetsplikten
    • Om klatring med barn: Barn som skal i klatreveggen har ikke de samme forutsetninger som voksne for å kunne vurder risiko forbundet med aktiviteten. De kan også finne på impulsive og uventede ting mens de er oppe i veggen eller på klatrefeltet. Det er derfor rimelig å anta at loven vil stille enda strengere krav til risikoreduserende tiltak og krav om kompetanse hos ansvarlig arrangør når det gjennomføres barneklatring enn ved klatring for voksne

Målet med dette arbeidet er å systematisk jobbe med å forebygge ulykker innen klatring. Dette innebærer å tenke gjennom aktivitetene som drives i regi av klubben, vurdere hva som kan gå galt innen de ulike aktivitetene, og finne passende tiltak for å unngå ulykker og skader. Arbeidet innebærer å lage gode rutiner for hvordan klatreklubben ønsker å gjennomføre aktiviteter og drive klubbarbeid.

Tips! Ulykkedatabasen gir også en landsdekkende oversikt over rapporterte ulykker.  Denne kan klubben gjerne bruke som et utgangspunkt for sine egne vurderinger av risikoer og tiltak.

Se rapporterte ulykker her!

Tips! Direktorat for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) har laget en temaveileder som hjelper deg i arbeidet med å ivaret ansvaret for sikring av dine forbrukertjenester (kaltreaktivitet) og forebygge mot helseskade overfor forbrukere (klatrere). Du finner den her!

Det står i loven: «kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene». Over finner du NKF sin forklaring på hva det betyr for klatreklubbene.

Logo: SalMar Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva