Klatring / Sikkerhet / Sikkerhet i klubb / Oversikt over hvordan ansvar, oppgaver og myndigheten er fordelt

Oversikt over hvordan ansvar, oppgaver og myndigheten er fordelt

Loven krever at det skal være en klar og skriftlig ansvarsfordeling innad i klubben, med tanke på hvem som har ansvar for hva. Det samme gjelder også mellom klubb og eventuelt andre samarbeidspartnere, for eksempel kommunen som eier klatreveggen. Klubben skal også ha oversikt over kvalifikasjonene til instruktører eller andre, som leder aktiviteter i regi av klubben.

Ansvarfordeling innad i klubben:

Klubb bør minst ha følgende to verv innen HMS:

 • Leder: har overordnet ansvar for at sikkerhetsoppgavene er ivaretatt og fordelt
 • Sikkerhetsansvarlig

Det skal være en utdypende forklaring av hvilke oppgaver et gitt verv har, og hvilke kvalifikasjoner som er nødvendige for å inneha vervet. Altså en oversikt over:

 • navn på vervet
 • ansvar og oppgaver som følger vervet
 • krav til vervet som utdanning, erfaring osv.

Det trenger ikke å bare være styremedlemmer som utfører sikkerhetsoppgaver, men ansvaret for fordeling av disse oppgavene bør ligge i styret. Det viktige er at det er skriftlig angitt hvem som har ansvar for hva. Følgende oppgaver bør fordeles med tanke på sikkerhet:

 • Utstyr: oppgaver i forbindelse med ettersyn, vedlikehold og utskifting av utstyr klubben eier og bruker.
 • Installasjoner: oppgaver i forbindelse med ettersyn og vedlikehold av installasjoner klubben eier/har ansvar for ettersyn av.
 • Arrangement: sikre at det gjennomføres sikkerhetsvurderinger med tanke på arrangementer i klubbens regi.
 • Oppfølging av rutiner for risikovurderinger og tiltak.

Ansvarsfordeling mellom klubb og veggeier:

Mange klatreklubber har samarbeidsavtaler for bruk av klatrevegger. Slike avtaler kan være veldig forskjellige, men det er viktig at avtalen inneholder helt klare, skriftlige, ansvarsforhold med tanke på hvem som:

 • eier veggen
 • disponerer veggen og når
 • har ansvar for utleie og bruk av veggen mtp. sikkerhet
 • har ansvar for arrangement i veggen mtp. sikkerhet
 • har ansvar for hva når det kommer til vedlikehold av vegg og veggkonstruksjon
 • eier evt. klatreutstyr som er tilknyttet veggen, og hvem som har ansvar for ettersyn av dette

Eksempel på samarbeidsavtale mellom klubb og kommune (pdf)

Eksempel på samarbeidsavtale mellom klubb og kommune (word)

Oversikt over ledere av aktiviteter:

Klubben skal ha en oversikt over kvalifikasjonene til alle instruktører/trener de benytter, og andre som leder aktiviteter i klubbens regi.

Loven krever også at idrettslag skal se politiattest av alle ansatte og frivillige som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold for mindreårige, eller mennesker med utviklingshemning.

Eksempel på oversikt over instruktører og ledere av ulike aktiviteter

Det står i loven: «ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt». Over finner du NKF sin forklaring på hva det betyr for klatreklubbene.

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva