Retningslinjer for støtte

 1. Det er bare klatreklubber som er medlem av NKF, som har rapportert medlemmer ved siste medlemsrapportering, og som har betalt medlemskontingent som er stønadsberettiget. Unntaket er nye klatreklubber som er tatt opp i NKF, men som er så nye at de ikke har registrert medlemmer ved siste registrering.
 2. Innendørs gis det kun støtte til aktiviteter som har barn, unge og/eller personer med funksjonsnedsettelse som en prioritert målgruppe. Dere kan inkludere flere målgrupper, men må kunne vise til en prioritering av disse målgruppene. Utendørs gies det søtte til aktivitet utendørs for barn og ungdom i aldersgruppen 6-19 år enten alene eller sammen med familien. Aktivitetstiltak for lite aktive voksne kan også støttes.
 3. All aktivitet for barn og ungdom må følge idrettens barnerettigheter, bestemmelser om barneidrett og retningslinjer for ungdomsidrett.
 4. Støtten skal gå til enkeltstående arrangementer og oppstart av nye aktiviteter. Aktiviteter som er normal drift i klubben (eks: treningsgrupper, ukentlige grupper/samlinger) støttes ikke.
 5. Det kan gis støtte til utstyr, men investeringen må væra avgjørende for å gjennomføre eller starte en aktivitet.
 6. Aktiviteter med lav terskel for deltakelse blir prioritert.
 7. Aktiviteter med samarbeid mellom flere klubber prioriteres.
 8. Som hovedregel kan en ta maks 500kr i egenandel for barn og unge under 18 år til NKF støtta aktiviteter. Skal dere ha høyre egenandel må dette gjøres rede for i søknaden. For voksne er det ingen krav.
 9. Støtten kan ikke brues til alkohol.
 10. Skal støtten fra NKF brukes til honorar for instruktører/trener/rutesettere/foredragsholdere ol. dekker vi som hovedregel maks 1500 per dag per person.
 11. Klubben må sende inn rapporteringsskjema når aktiviteten er gjennomført. Støtten blir utbetalt i etterkant, når rapporteringsskjemaet er levert. Utbetalingen skjer i forhold til regnskap.
 12. Rapport levers senest en måned etter aktiviteten er gjennomført. Alle rapporter må være levert innen kalenderåret. 

 

For at vi skal kunne behandle din søknad raskt er det viktig at du har fylt ut søknaden korrekt.

Søknaden sendes i word-format til klatring@klatring.no.

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge