Regionale cuper

NKF ønsker å tilrettelegge for at barn og ungdom mellom 9 og 19 år uavhengig av funksjonsnivå skal ha et godt konkurransetilbud på regionalt nivå. Dette gjør vi gjennom støtte til regionale cuper.

Regionale konkurranser, høsten 2020

1. august gjenåpnet barne- og ungdomsidretten i Norge. Det er nå tillatt å arrangere konkurranser og cuper for barn og ungdom i aldersgruppen til og med 19 år innenfor samme region. NKF har fått godkjenning av NIF å arrangere cuper innenfor tidligere regional inndeling. Det er viktig at utøvere ikke konkurrere utenfor sin egen region.

Finkla – tidl. Finnmark

Polarcup – tidl. Troms, Nordland

Trøndercup – Trøndelag

Møre og Romsdal cup – Møre og Romsdal, Innland

Vestlandscup – Vestland, Rogaland

Østlandscup – Oslo, Viken, Vestfold, Innland

Sørlandscup – Agder, Telemark

Konkurransene må følge myndighetenes smittevernsfaglige råd som til enhver tid er gjeldende. Alle deltakere har ansvar for å sette seg inn i og følge anbefalte smitteverntiltak. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

1. Syke personer skal holde seg hjemme

2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

3. Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Alle utøvere i aldersgruppen til og med 19 år unntas fra avstandskravet på 1 meter under selve konkurransen. Det presiseres at unntaket kun gjelder under pågående aktivitet, og det er viktig at utøverne forholder seg til de andre til enhver tid gjeldende smittevernråd for øvrig.

Det skal ikke gjøres unntak fra avstandskravet for arrangør, publikum eller tilskuere ved arrangementet.

Inntil videre er arrangementer med flere enn 200 personer forbudt. Med 200 personer menes deltakere, tilskuere, eventuelle foresatte/søsken/ledsagere og andre som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet.

For å få kontroll over antall personer tilstede under konkurransen, anbefaler NKF at klubbene legger til rette for et begrenset antall trenere/ledsagere/foresatte under konkurransen.

Trenere/ledsagere/foresatte som skal være tilstede under konkurransen må i likhet med utøvene registreres før konkurransen. Listen skal slettet etter 10 dager.

Konkurransene kan avlyses i forkant på bakgrunn av innstrammede retningslinjer fra myndighetene eller etter pålegg fra kommunelege dersom symptomer på sykdom oppstår under konkurransen. 

Norges klatreforbund henstiller alle arrangørklubber, deltakere, trenere, frivillige og andre som er vil være tilstede å sette seg inn i de smittevernsfaglige rådene som til enhver tid er gjeldende, og ved eventuelle justeringer i smittevernsanbefalinger for klatring og smittevernsveilederen for idrett. Se https://klatring.no/korona-info

NKF har utarbeidet rutiner og maler for smittevern for regionale konkurranser. Se vedlegg nederst på siden.

Arrangørklubber som ønsker råd og veiledning til hvordan gjennomføre konkurranser innenfor gjeldene smittefaglige råd, kan ta kontakt med fagansvarlig for nasjonale og regionale konkurranser i NKF siss.klev@klatring.no.

Regionale cupkonkurranser

Bakgrunn
Regional cup er topptaukonkurranser for barn og ungdom mellom 9-19 år uavhengig av funksjonsnivå om ikke annet avtalt. Konkurranseformen er uhøytidelig og det konkurreres i ulike aldersklasser med vanskelighetsgrader tilpasset alle nivåer, fra nybegynnere til erfarne klatrere. Cupen skal være inkluderende, gi klatreglede og mestring for barn og ungdom som ønsker å konkurrere i regionen. Cupen er ment å være et samlingspunkt for lokale klubber, unge klatrere og deres foreldre. Cupen skal arrangeres i tråd med Idrettens barnerettigheter. Sanksjoner ved brudd på NIFs barneidrettsbestemmelser.

Organisering
Det skal arrangeres minst fire (4) cupkonkurranser i året og det skal kåres en sammenlagt vinner i hver klasse (bortset fra klasse 11 år og yngre), se Bestemmelser om barneidrett) Cupen skal følge skoleåret. Arrangørklubbene skal velge én hovedarrangørklubb med én kontaktperson som koordinerer og har det overordnede ansvaret for cupen. Hovedarrangørklubb har ansvar for å påse at konkurransene avholdes i henhold til avtalt konkurranseformat. Arrangørklubbene skal arrangere konkurranser i henhold til gjeldene regelverk. Terminliste for hele cupen skal leveres til NKF sin fagansvarlige i god til før første cupkonkurranse. Terminlisten legges ut på NKF sin aktivitetskalender klatring.no. Deltakerne melder seg på konkurransene  i MinIdrett.

Forsikring
Som medlem i NKF er klubben dekket av NKF sin ansvarsforsikring. Denne omfatter alle organiserte aktiviteter klubben arrangerer, deriblant regionale cuper. Klubben må selv sørge for ulykkesforsikring for klubbmedlemmer/frivillige som bidrar på konkurransen.

Rent Idrettslag
Klubben skal ha gjort seg kjent med NKF antidopingpolicy og være sertifisert som et Rent Idrettslag.

Partenes forpliktelser
For sikre gode cupkonkurranser skal det inngås skriftelig avtale mellom NKF og hovedarrangørklubb. Alle avvik fra avtalen og skal avklares med NKF i forkant av cupen.  Det er viktig at følgende punkter blir overholdt av hver av partene:

Hovedarrangørklubb 
- Opprette kontaktperson som skal koordinere cupen
- Utarbeide terminliste og sende den til fagansvarlig for regionale cupkonkurranser i NKF
- Inngå avtaler med arrangørklubber 
- Påse at konkurransen avholdes i henhold til gjeldene regelverk
- Bistå arrangørklubber med resultatservice, scorecard, medaljer og diplomer
- Markedsføring av cupen lokalt og regionalt

Arrangørklubb
- Arrangere konkurranser i henhold til regelverk og terminlisten.
- Fylle inn rapporteringsskjema til NKF i etterkant av arrangementet og sende til fagansvarlig i NKF. Rapport må sendes inn før utbetaling av støtte finner sted, og innen en måned etter arrangementet.
- Markedsføring av cupen lokalt

Norges Klatreforbund
- Publisere terminliste på NKF sin aktivitetskalender klatring.no
- Støtte hovedarrangørklubb med kr 15 000 kr for koordinerende arbeid. Beløpet utbetales i forkant av cupen så snart NKF har mottatt terminliste. 
- Støtte hver arrangørklubb med kr 12 000 kr per arrangement. Utbetaling skjer etter mottatt rapport fra arrangørklubb. Klubben bestemmer selv hvordan midlene blir brukt.

 

Relaterte artikler

28. Aug 2019

Stemningsrapport fra junior-VM i Arco

Vi kan rapportere om god stemning i laget i fantastiske Arco. Dagene går til konkurranser i led, buldring og speed, trening i Brixen, der noen av våre skal delta i EM buldring om ikke mange helger.

29. Aug 2018

NKF søker etter klubber som er interessert i å arrangere en European Youth Cup!

Det er tre år siden Norge sist var arrangør for en internasjonal klatrekonkurranse, og vi registrerer ny interesse blant norske klubber for å ta på seg internasjonale arrangementer. Vi oppfordrer derfor klubber som ønsker å arrangere European Youth Cup (buldring eller led) i 2020 eller 2021 til å melde sin interesse til NKF.

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund
  • Gjensidige forsikring