Tall for Norges klatreforbund 2020

12. Jan 2021

En oversikt over utvikling i antall medlemmer i klatreklubber til siste medlemsregistrering (2019), og tall fra brattkompetanse til november 2020.

Hvert år gjennomfører alle idrettslag rapportering på aktive medlemmer per 31. desember i året som var. Tallene blir ferdigstilt i august, og vi kan da hente ut tall på hvordan utviklingen har vært i klatreforbundet.

I tillegg til dette drifter klatreforbundet (NKF) kompetansedatabasen Brattkompetanse, som er en komplett oversikt over alle i Norge som har topptaukort, brattkort, Klatreleder inne, parasertifisering, trener eller instruktør sertifisering.

Til sammen gir disse tallene oss et bilde av hvor mange som klatrer organisert, hvor mange som tar topptaukort og brattkort, og hvor mange som har sertifiseringer som trenere og instruktører. Tall for 2020 (det vil si medlemstall for 2019 og tall fra brattkompetanse fra november 2020) er nå publisert i en statistikkrapport (den finner dere her). I denne artikkelen vil vi oppsummere noen av hovedfunnene.

Sterk vekst i antall medlemmer

Fra 2018 til 2019 økte antall medlemmer i klatreforbundet med 18 prosent, og vi hadde økning i alle aldersgrupper og i alle fylker. Det var også en litt større andel klubber som ikke registrerte medlemmer under registreringen i 2020, som nok er på grunn av korona og lock-down på våren.

Fra 2009 til 2019 har antall medlemmer økt med 132 prosent.

Antall klubber har også økt, men i litt mindre grad en medlemmer. I 2019 hadde NKF 219 registrerte klubber, hvorav 193 av de registrerte medlemmer for 2019. Gjennomsnittlig klubbstørrelse på de klubbene som hadde registrert medlemmer var 144 i 2019, en økning fra 124 i 2018.

Sammensetningen og utviklingen i klubbstørrelse i NKF kan lettere illustreres med kakediagrammer. Under finner du diagram for 2009 og 2019, for å se hvordan klubbstørrelse har utviklet seg de siste ti årene.

 

I 2018 var det to klubber i Norge som hadde over tusen medlemmer – Bergen og Kolsås, mens i 2019 var det hele fire klubber som hadde rundet tusen medlemmer, i tillegg til Bergen og Kolsås var det Bratte Rogalands Venner og Tromsø klatreklubb.

Andelen små klubber (1-50 medlemmer) har gått ned fra 48 prosent i 2009 til 32 prosent i 2019.

Paraklatrere

I tillegg til å registrere medlemmer kan klubbene registrere aktive paraklatrere. Paraklatrerne er også en del av medlemstallene, disse tallene er dermed bare et utsnitt av paraklatrere i medlemsmassen.

Det er ingen gode systemer for registrering av parautøvere, og i klatring er mange parautøvere integrert i aktiviteter for funksjonsfriske og vil ikke alltid bli registrert i denne oversikten.

En fordel for klubbene med å registrere parautøvere er at det gir stor uttelling på tildelning av LAM-midler til klubben, og for klatreforbundet gir det også mer midler til å jobbe mot paraklatring.

Det er mye som skjer innenfor paraklatring. I 2018 kom kompetansekurs paraklatring inn i Brattkompetanse, og det har vært utdannet instruktører rundt omkring i hele landet siden da. I 2019 ble første NM i paraklatring arrangert, og det skulle vært arrangert igjen i 2020 om NM ikke hadde vært avlyst på grunn av korona. NKF jobber også med å etablere et landslag i paraklatring til å representere Norge internasjonalt.

Dette gir utslag i registrering av paraklatrere. Fra 2018 til 2019 økte antall paraklatrere med 24 prosent, og antall klubber som hadde paraklatreutøvere med 16 prosent. Fra 2009 til 2019 har antall paraklatrere økt med hele 302 prosent, og antall klubber med 350 prosent.

I 2019 hadde 19 prosent av klubbene paraklatreutøvere, mot bare 5 prosent i 2009.

Kjønn og alder

I 2019 utgjorde aldersgruppen 26 år og over 55 prosent av alle medlemmene. Fra i fjor kan vi se en svak økning i den eldste aldersgruppen, og en liten nedgang i andelen medlemmer i aldersgruppen 6-12 år.

Alle aldersgruppene hatt økning i antall medlemmer fra 2018 til 2019.

Klatring er en idrett som appellerer til folk i alle aldersgrupper, og det er ikke unormalt å drive med klatring livet ut når man først har startet, eller å starte med klatring i voksen alder. I befolkningen utgjør aldersgruppen 26 år og over en ganske stor andel, så det er dermed også naturlig at det er en større andel medlemmer i denne aldersgruppen også.

Blant medlemmene er det relativt jevn fordeling mellom kvinner og menn, med en svak overvekt av menn på 55 prosent. Fra 2006 har ikke andelen menn oversteget 59 prosent, og ikke vært lavere enn 54 prosent.

Hvis vi ser på aldersfordelingen blant kjønnene, kan vi imidlertid se litt større forskjell.

I aldersgruppen 6-12 år kan vi se at det er flere jenter enn gutter, mens fra 20 år og oppover er dette omvendt. Menn i aldersgruppen 26 år og over utgjorde 33 prosent av alle medlemmene i 2019.

Blant styreledere i klatreklubber kan vi se en større skjevfordeling, selv om den har blitt jevnere med årene. Og fra 2018 til 2019 har vi sett et hopp på hele 3 prosentpoeng opp.

  2016 2017 2018 2019
Norges Klatreforbund - kvinneandel ledere 24 % 25 % 26 % 29 %

Norges klatreforbund lå i 2019 litt over gjennomsnittet i idretten, som var på rundt 28 prosent kvinnelige ledere.

Hvis vi ser på aldersfordelingen kan vi se at de fleste lederne er over 25 år. Sammenligner vi med aldersfordelingen blant medlemmene kan dette forklare noe av skjevfordelingen, da det er en større andel mannlige medlemmer i den eldste aldersgruppen.

Vi ser også at de kvinnelige styrelederne i snitt er litt yngre enn de mannlige.

Alle fylker har hatt vekst

(Medlemstallene er fra 2019, og tabellene under vil følge de gamle fylkesgrensene.)

Fra år til år vokser antallet medlemmer ulikt i ulike deler av landet. De fleste fylker har oppgang i antall medlemmer, men det har alltid vært noen fylker som har hatt nedgang også. Men fra 2018 til 2019 kunne vi se at alle fylkene har hatt vekst i antall medlemmer, og Hedmark var på topp med hele 53 prosent vekst.

Troms og Møre og Romsdal har delt andreplass med 42 prosent vekst.

I antall medlemmer har Møre og Romsdal økt mest, med 826 flere medlemmer i 2019, og Troms har økt nest mest, med 690 flere medlemmer.

I 2018 var 0,44 prosent av alle innbyggerne i Norge medlem av en klatreklubb. I 2019 har denne andelen økt til 0,52 prosent.

(Innbyggertallet er fra 1.1.20, da det er nærmest å sammenligne med medlemstallene, som er fra 31.12.2019. Sammenligningen over er dermed etter de nye fylkesgrensene.)

Etter de nye fylkesgrensene er det nå tre fylker hvor over 1 prosent av innbyggerne er medlem av klatreklubb, Nordland, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark.

Klatreforbundet og resten av idretten

Klatreforbundet er det 15. største særidrettsforbundet i Norges idrettsforbund (NIF), av totalt 55 ulike særidrettsforbund. Fra 2018 til 2019 var det bare Squashforbundet som hadde større vekst enn klatreforbundet, både i prosent og i antall medlemmer.

De siste seks årene er klatreforbundet det femte mest voksende særidrettsforbundet i prosentvekst, med 44 prosent medlemsvekst. I rent antall medlemmer var klatring det syvende mest voksende, like bak fotballforbundet.

(Norges idrettsforbund nøkkeltall - rapport 2019)

NKF har hatt økning i de fleste aldersgruppene, det er bare i aldersgruppen 20-25 år er ikke klatreforbundet på toppliste for vekst.

Færre brattkort og topptaukort under korona

Vi har også tall på hvor mange som tar topptaukort og brattkort, og trener- og instruktør-sertifiseringer innenfor klatring. Disse tallene er mer oppdaterte, og er til og med 17. november 2020.

Selv om antallet sertifiseringer kommer til å øke litt mer for 2020, da de siste tallene er fra 17. november, vil det mest sannsynlig ende med en del færre sertifiseringer i 2020 enn tidligere. Dette er ikke overraskende, da korona-pandemien har satt en del begrensninger for aktivitet, spesielt innendørs.

Likevel er ikke nedgangen så drastisk som den kunne vært, med tanke på relativt store begrensninger i gjennomføring av aktivitet. Om vi skal sammenligne med antall fra november 2019, har det vært utstedt bare 20 prosent færre brattkort og 30 prosent færre topptaukort.

I tabellen kan man også se en synkende trend på topptaukort, men en økende på brattkort.

Flere trenere

For sertifiseringer innendørs – Klatreleder inne, instruktør paraklatring og trener 1-3, har vi sett en økning på 11 prosent totalt det siste året. Alle utdanningene har hatt økning. Klatreleder inne har hatt minst prosentvis økning, men størst økning i antall. Kompetanse paraklatring har hatt størst prosentvis økning, og har nesten hatt en fordobling i antall sertifiseringer. Utdannelsen er en ny sertifisering, og kom inn i brattkompetanse i 2018.

Blant sertifiseringene var det 27 prosent kvinner i 2020, som er samme andelen som i 2019, men en svak nedgang fra 2017.

Så selv om antallet trenere og instruktører innendørs har økt, har det ikke vært en økning i andelen kvinnelige trenere og instruktører.

Færre instruktører ute – men større kvinneandel

Utendørs har derimot antallet instruktører gått ned med fire prosent fra 2019 til 2020.

Bare Klatreinstruktør 1 sport har hatt en økning, men bare på en knapp prosent. For Klatreinstruktør 2 sport har det vært en drastisk nedgang fra 17 personer i 2017, til bare 3 personer i 2020.

Kjønnsfordelingen har derimot blitt litt jevnere utendørs. I 2019 var 14 prosent av instruktørene kvinner, mens i 2020 var det økt til 17 prosent. Dette er likevel en nedgang fra 2017, da kvinneandelen var på 18 prosent.

Korona og klatring

Det er vanskelig å si nå hvilken konsekvens korona har hatt for klatring og for klatreklubber på lang sikt. Klatring er en aktivitet som i relativt stor grad kan gjennomføres til tross for smittevernsrestriksjoner, da det ikke nødvendigvis krever nærkontakt mellom utøvere. Man kan også klatre utendørs når innendørs sentre er pålagt å holde stengt.

Likevel er det ikke alltid mulig med utendørsklatring på grunn av vær og temperatur. Ikke alle har kompetanse til å ta klatringen utendørs heller, spesielt blant barn og unge som ikke har foreldre som klatrer. Vi ser fra Klubbarometeret 2019 at omtrent en tredjedel av klubbene ikke har mulighet til å tilby organisert aktivitet utendørs, noe som kan gjøre det vanskelig for medlemmer å få tatt steget ut.

I 2020 kunne vi også se at antallet instruktører utendørs sank, noe som kan tyde på at organisert klatring utendørs er sårbart når det er store endringer ellers.

Det har vært en del begrensninger for i hvor stor grad klubbene kan drive med innendørs aktivitet. I vår stengte alt ned, og mange steder opplevde også en ny nedstengning i høst og vinter. Innendørs klatrehaller er ofte basen for klubbdrift, og kan dermed ha konsekvenser for antallet medlemmer.

Vi har noen indikasjoner på at medlemstallet for 2020 kanskje ikke vil gå ned, men kanskje til og med ha en økning. Men selv om medlemstallet øker for 2020, kan det være at klubbene vil være mer sårbare i 2021. Per januar er det store restriksjoner på organisert aktivitet, og kanskje vil færre personer ønske å betale medlemskap for året.

NKF jobber mot hvordan vi kan best støtte klubbene under disse forholdene, og vil se på ulike alternativer for å kunne opprettholde aktivitet. Målet er både at klubbene våre skal få best mulig støtte ikke bare for å overleve, men også for å kunne utvikle seg videre.

Kilder/mer informasjon

Brattkompetanse, NKFs kompetansedatabase: https://brattkompetanse.no/. Oversikt over gyldige instruktører kan finnes her: https://brattkompetanse.no/sertifikat/lister

NIFs medlemsregistrering. En database som administrasjonen i særforbund har tilgang til.

- Mer informasjon om registreringen finner du her: https://itinfo.nif.no/Registrering_av_aktive_medlemmer

- Oversikt over medlemstall i NKFs klubber finner du her: https://klatring.no/medlemstall-klubber

NIFs kjønnsbarometer 2019 (intern rapport).

NKF statistikkrapport 2020: https://klatring.no/statistikk-nkf

Norges idrettsforbund nøkkeltall - rapport 2019: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/9f94ba79767846d9a67d1a56f4054dc2/20201001-nokkeltallsrapport-2019.pdf.

Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk, https://www.ssb.no/statbank/table/07459

 

Foto illustrasjonsbilde: Chad Stokes

Relaterte artikler

08. Jun 2021

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

30. Jun 2020

Oppstart av regionale cupkonkurranser fra 1. august!

Regjeringens beslutning om full gjenåpning av barne- og ungdomsidretten 1. august åpner opp for gjennomføring av regionale cupkonkurranser for barn og ungdom opp til 19 år. Det betyr at arrangørklubber nå kan starte planleggingen for oppstart av konkurranseaktivitet fra 1. august, gitt at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll.

12. Apr 2018

NM i buldring 2018

Bratte Rogalands Venner, Sørmarka Arena og NKF ønsker velkommen til norgesmesterskap i buldring i Stavanger 12.-13. mai.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge