Høringssvar til NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

08. Okt 2019

Tidligere i år la NVE frem et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land, der det ble pekt ut 13 områder som direktoratet mener er de best egnede for vindkraft i Norge. Forslaget hadde høringsfrist 1. oktober. Norges klatreforbund og flere av våre klubber har engasjert seg i saken. Her kan du lese vårt høringssvar.

Forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land innebærer en åpning for
vindkraftutbygging over store fjell- og naturområder, hvorav mange i dag er inngrepsfrie. Dette kommer i tillegg til fullført, pågående og planlagtutbygging som allerede har fått stort omfang i og utenfor de 13 områdene som er foreslått i den nasjonale rammen. Vindkraftutbyggingen har skutt stor fart, og en videre utbygging innenfor og utenfor den nasjonale rammen
vil i sterk grad berøre naturmangfold og friluftsinteresser, inkludert fjell- og klippeklatring. Mange av prosjektene vekker sterke reaksjoner hos dem som blir berørt; reaksjoner preget av sinne og sorg over å bli frarøvet en
fundamental livskvalitet: mulighetene til rekreasjon og opplevelser ute i fri natur. I levekårsundersøkelsene i Norge er det svært godt dokumentert at dette er en livskvalitet som betyr mye for trivsel, folkehelse og lokal såvel
som nasjonal identitet. Dette gjenspeiles også i WWF og Norsk friluftslivs ferske rødliste for naturopplevelser, som viser at intakt natur og stillhet er de to opplevelsene som flest av alle er redde for å miste.

De globale klimaendringene angår klatrere i like stor grad som alle andre, og vi som ferdes i fjellet ser kanskje effektene tydeligere enn de fleste andre, i breene som trekker seg tilbake, skoggrensa som kryper oppover og erosjonen som skyter fart. Behovet for å komme over fra fossil til fornybar energi og stabilisere klimaet er like åpenbart for oss som for andre. Vindkraft
vil sikkert være en del av løsningen. Men en sunn planet og menneskelig livskvalitet forutsetter ikke bare stabilt klima, det forutsetter også levende natur. Den klimapolitiske begrunnelsen for vindkraftutbygging i stor skala
faller bort når utbyggingen ødelegger nettopp de verdiene og ressursene som klimapolitikken skal bevare: det naturmangfoldet som både menneskeheten og økosystemene er avhengige av. Her er det nok å vise til
FNs siste klimarapport («Climate Change and Land», IPCC august 2019), der bevaring og reetablering av natur pekes på som et av de viktige tiltakene for å nå klimamålene, og til rapporten fra FNs naturpanel (IPBES) i mai 2019, der det pågående tapet av natur og naturmangfold identifiseres som en av menneskehetens største utfordringer.

Her i Norge ser vi nå en omfattende ødeleggelse av naturområder langs hele kysten. Det er massive inngrep som griper sterkt inn i økosystemene, som for all overskuelig framtid ødelegger områdenes rekreasjonsverdi som følge av støy, visuell dominans og omfattende terrenginngrep. Med det tar utbyggingen bort en fundamental del av livskvaliteten for tusenvis av
mennesker som bor i nærheten av vindkraftanleggene. For oss leder dette til en sterk henstilling: På grunn av de omfattende inngrepene og det høye konfliktnivået bør ikke vindkraft bygges ut i naturområder så lenge det overhodet finnes andre løsninger for fornybar energi som gir mindre naturødeleggelser.

Urørt natur er en sentral verdi i norsk friluftstradisjon, og tilgang til fri natur er et eksistensielt behov. Et samlet norsk friluftsliv har derfor reist krav om stans i nedbyggingen av norsk natur - dvs. resolusjonen fra Norsk friluftsliv 9. mai 2019. Norges klatreforbund støtter denne resolusjonen, og ber om at vindkraftutbygging ikke tillates i naturområder som har urørt karakter. Vi vil i stedet be om at «vindvettreglene» fra Den norske turistforening (DNT) blir fulgt i all saksbehandling knyttet til vindkraft på land, og vi vil slutte oss til det felles oppropet for naturvennlig fornybarsatsing fra DNT, Norsk Friluftsliv,
NHO Reiseliv, Naturvernforbundet, WWF Verdens naturfond og Sabima.

Å stabilisere klimaet handler dypest sett om å ta vare på naturgrunnlaget og naturens produksjonsevne. Å ta vare på naturen ved å ødelegge den gir ingen mening.

Les hele høringssvaret her.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge