NKF har avgitt innspill til høringen om fremtidig organisering av norsk idrett!

14. Des 2018

Norges idrettsforbund (NIF) har startet et prosjekt for å modernisere norsk idrett. Hovedformålet er å legge til rette for mer aktivitet gjennom å effektivisere arbeidsrutiner, bedre fellessystemer, øke samarbeidet mellom de ulike forbund og kretser og tydeliggjøre mål og prioriteringer.

Norges klatreforbund (NKF) er generelt positiv både til moderniseringsprosjektet og hovedlinjene i de tiltakene som foreslås. Konkret mener vi at idrettslagenes og enkeltmedlemmenes behov alltid være styrende for de valgene og prioriteringene som gjøres. Idrettslag og særforbund skal være til for medlemmene, og NIFs fremste oppgave er å støtte disse. Suksessfaktorer her mener vi er utviklingen av bedre digitale fellestjenester og et bedre medlemssystem som gjør det lettere å drive et idrettslag på frivillig basis. De ulike idrettene må også stå fritt til å organisere seg på nasjonalt og regionalt nivå. Vi støtter forslaget om å gå ned fra 19 til 11 idrettskretser og og gjøre disse til administrative enheter direkte underlagt NIF. Videre er vi også veldig posetive til forslaget om å utrede mandatfordelingen på idrettstinget før 2021.

Som en del av moderniseringsprosjektet har NIF gjennomført samrådsmøter og dialogmøter for å innhente innspill fra hele organisasjonen. NKF har aktiv deltatt i disse møtene for å sikre forbundets og våre klatreklubbers interessen. Vi har også avgitt en høringsuttalelse på høringen om fremtidig organisering av norsk idrett der NIF kommer med konkrete forslag på hvilke endringer som bør gjennomføres i organisasjonen.

Hele høringsuttalelsen fra NKF finner du her; https://klatring.no/nkf-mener

Mer informasjon om moderniseringsprosjektet finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/moderniseringsprosjektet/

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge