Enighet i Nissedal

22. Mai 2018

Striden om bolting i Nissedal er bilagt! Et møte mellom stridende parter har gitt enighet om prinsipper for videre utvikling av klatrefeltene i Nissedal.

Sommeren 2017 oppsto det ny strid om bolting av klatreruter i fjellet, denne gangen på Hægefjell i Nissedal. I regi av Klatrefestivalen, og med støtte fra Nissedal kommune, ble det pusset, boltet og omboltet ruter og ankere på Kjøberg og Hægefjell. Boltingen vakte sterke reaksjoner i deler av klatremiljøet, av ulike grunner. Etter en periode med intens debatt i ulike medier, ble NKF bedt av to medlemsklubber om å engasjere seg i saken.


Engasjementet resulterte i et møte 28.2.2018 mellom representanter for Klatrefestivalen, Fri Flyt AS, Christianssands og Grenland klatreklubber, Norsk tindeklub og Norges klatreforbund. Etter fire timers allsidige diskusjoner ble formålet oppnådd: en felles oppfatning av tilstanden på Hægefjell og enighet om hva som bør gjøres videre framover. 

Referat fra møtet finner du nederst i artikkelen.


Hovedpunktet er å ha en åpen og inkluderende prosess for å bestemme videre tiltak. En del av boltingen fra i fjor er allerede omgjort på initiativ fra Fri Flyt AS. Nå i år vil Klatrefestivalen arrangere en sammenkomst i Nissedal før sommeren for å etablere et grunnlag for videre utvikling - blant annet ved å klatre de mest aktuelle rutene for å bestemme om og hvordan de bør reboltes og eventuelt suppleringsboltes. 


Felles prinsipper


I tillegg resulterte møtet i enighet om noen generelle prinsipper for utviklingen i Nissedal. Konklusjonene er gjengitt til sist i møtereferatet. Dette er de viktigste:

 

 • Videre utvikling bør bygge på bredest mulig enighet om hvordan Hægefjells særpreg skal sikres. 
 • Ved rebolting kan og bør gamle og utrygge bolter på etablerte ruter erstattes av moderne og sikre bolter. Standplasser med bare en bolt kan forsynes med en ekstra, i samsvar med vanlig minimumsstandard for standplasser.
 • Suppleringsbolting kan utføres på ruter hvis det er nødvendig for å ivareta en akseptabel sikkerhet mot farlige fall. I så fall skal det i god tid før iverksetting innhentes uttalelser fra førstebestiger og berørte klatrere og klatreklubber, inkludert  CKK og GKK.
 • Det er ikke ønskelig å bolte (nye) linjer som åpenbart kan sikres naturlig. 
 • Den «djerve» boltestilen på Hægefjell bør får leve videre der den er etablert, men med ivaretakelse av en akseptabel sikkerhet mot farlige fall.
 • Det er greit å etablere 3-5 ruter av tilgjengelig karakter som går til topps på Hægefjell. Eksisterende ruter kan dekke noe av dette ønsket. Dette gjennomgås før eventuell nybolting iverksettes. 
 • Nyetablering av ruter skal skje iht NKF retningslinjer for bolting. I god tid før nye ruter helboltes på Hægefjell, skal klubbene få komme med innspill. 
 • Det må utvikles en samarbeids- og dialogbasert modell for utvikling og forvaltning av klatrefelt, både for å sikre en bred forankring i det norske klatremiljøet og for å etablere tydelige og godt kommuniserte rammer for aktører utenfor dette miljøet, inkludert utenlandske klatrere og kommersielle bedrifter.

Relaterte artikler

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

Under har vi samlet noen nøkkeltall for forbundet, som viser hvordan medlemsmassen fordeler seg på kjønn og alder, og hvordan utviklingen har vært over tid. Nysgjerrig på hvordan medlemstallene er for akkurat din klubb? Trykk her for å finne totaloversikt med medlemstall for alle klubber.

 • Samarbeidspartnere:
 • Petzl
 • Y&Y
 • Norsk Tipping
 • Thon Hotels
 • Eterni
 • Gjensidige forsikring