Kontingent til NKF

Klatreklubber under Norges klatreforbund betaler en årlig kontingent til forbundet. Inntill Tinget 2006 hadde ikke Norges klatreforbund medlemskontingent for sine medlemsklubber. I 2006 ble det bestemt at klubbene skal betale kontingent til NKF. Faktura for kontingenten blir sendt ut i mai/juni per epost, eller per brev om vi ikke har kontakt-epost til klubben. Kontingenten blir beregnet ut fra medlemstall på Idrettsregistreringen for foregående år, så klubber som er blitt opprettet i inneværende år slipper å betale kontingent for dette året.

Medlemskontingent 2018

Klubbenes kontingent til Norges klatreforbund baseres på et fast grunnbeløp og et påslag pr enkeltmedlem som avtar med økende medlemstall. Satsene for tingperioden 2018-2020 er som følger:

Grunnbeløp 750,-

+ 15 kr/medlem for medlem nr 1-500

+ 10 kr/medlem for medlem nr 501-1000

+ 5 kr/medlem for medlem nr 1001-∞

Begrunnelse for innføring av kontigent

Fra Tingreferat 2006:

Grunn til kontingent er at NKF dei siste åra har gitt mykje tilbake til klubbane i form av klubbutviklingstiltak. Fleire og fleire klubbar har kome til og dei nye klubbane treng god oppfølging frå forbundet. Etablerte klubbar treng og oppfølging. Å oppretthalde eit godt apparat, eit velfungerande forbund kostar peng. I dag mottar NKF midlar over statsbudsjettet, rammetilskot, midlar frå speleautomatar og diverse prosjektmidlar. Omtrent alle midlane NKF mottar er øyremerka og er ikkje frie midlar. NKF ønskjer å gjere om noko av midlane til frie midlar og kan dette ved å ta medlemskontingent, la denne gå tilbake til klubbane og gjere rammetilskotet meir fritt. Alle midlane NKF får i dag er og usikre midlar, det å få på plass ein medlemskontingent vil bety ei sikker inntektskjelde kvart år.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Houdini
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring