Kontingent til NKF

Klatreklubber under Norges klatreforbund betaler en årlig kontingent til forbundet. Inntill Tinget 2006 hadde ikke Norges klatreforbund medlemskontingent for sine medlemsklubber. I 2006 ble det bestemt at klubbene skal betale kontingent til NKF. Faktura for kontingenten blir sendt ut i mai/juni per epost, eller per brev om vi ikke har kontakt-epost til klubben. Kontingenten blir beregnet ut fra medlemstall på Idrettsregistreringen for foregående år, så klubber som er blitt opprettet i inneværende år slipper å betale kontingent for dette året.

Medlemskontingent 

Klubbenes kontingent til Norges klatreforbund baseres på et fast grunnbeløp og et påslag pr enkeltmedlem som avtar med økende medlemstall. Satsene for tingperioden 2020-2022 er som følger:

Grunnbeløp 750,-

+ 15 kr/medlem for medlem nr 1-500

+ 10 kr/medlem for medlem nr 501-1000

+ 5 kr/medlem for medlem nr 1001-∞

Klatregrupper i idrettslag betaler bare for medlemmer registrert i klatregruppen.

Begrunnelse for innføring av kontigent

Fra Tingreferat 2006:

Grunn til kontingent er at NKF dei siste åra har gitt mykje tilbake til klubbane i form av klubbutviklingstiltak. Fleire og fleire klubbar har kome til og dei nye klubbane treng god oppfølging frå forbundet. Etablerte klubbar treng og oppfølging. Å oppretthalde eit godt apparat, eit velfungerande forbund kostar peng. I dag mottar NKF midlar over statsbudsjettet, rammetilskot, midlar frå speleautomatar og diverse prosjektmidlar. Omtrent alle midlane NKF mottar er øyremerka og er ikkje frie midlar. NKF ønskjer å gjere om noko av midlane til frie midlar og kan dette ved å ta medlemskontingent, la denne gå tilbake til klubbane og gjere rammetilskotet meir fritt. Alle midlane NKF får i dag er og usikre midlar, det å få på plass ein medlemskontingent vil bety ei sikker inntektskjelde kvart år.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund