Regionale konkurranser

De regionale cup-konkurransene anses som en viktig brikke i arbeidet med konkurranse-strukturen i klatrenorge. For å utvikle et system som både gjør klatringen til en attraktiv aktivitet for klatrende barn og ungdom og som gir et godt fundament for å utvikle dyktige konkurranseklatrere. NKF jobber for at dette tilbudet skal utvikles til å være et landsdekkende tilbud for målgruppen, hvor bl.a. flere regionscuper skal se dagens lys.

Per januar -24 jobbes det for å samle trådene og koordinere de eksisterende cup-regionene i klatrenorge. Dette er et pågående arbeid, hvor endring og tilpassing gjøres i samarbeid mellom de regionale arrangørene og NKF. I denne sammeneheng er reglementet og arrangørhåndbok fra NKF implementert for enkelte regioner, samtidig som det for andre regioner gjøres trinnvise tilpassinger i retning av dette. 

Hver regionscup skal inngå avtale med NKF i henhold til gjennomføring, med utgangspunkt i reglement og formatbeskrivelsen til NKF.

Økonomi

Med bakgrunn i store forskjeller fra arrangørklubbene rundt i landet og deres muligheter, vil behovet for økonomisk bistand til arrangementet variere. Utgangspunktet er at konkurranseaktiviteten ved de regionale cup- konkurransene, skal inngår i arrangørklubbens årlige driftsbudsjetter. Enklte klubber, ekesmpelvis uten tilgang på eget senter, vil ha større behov for øknomsik bistand enn andre klubber - derfor behovprøves støtten etter gitte premisser og vurderinger!

Les mer om dette i dokumentet "støtteordning - under"

Hver hovedarrangør mottar 12 000kr i støtte fra NKF for å koordinere arrangementet. Denne støtten går utenpå vurdering for ytterligere støtte og den utbetales når avtale for kommende år er signert og terminliten er oversendt NKF. 

Partenes forpliktelser

For å sikre gode cupkonkurranser skal det inngås skriftelig avtale mellom NKF og hovedarrangørklubb. Alle avvik fra avtalen og skal avklares med NKF i forkant av cupen.  Det er viktig at følgende punkter blir overholdt av hver av partene:

Hovedarrangørklubb

 • Opprette kontaktperson som skal koordinere cupen
 • Utarbeide terminliste og sende den til fagansvarlig for regionale cupkonkurranser i NKF
 • Inngå avtaler med arrangørklubber
 • Påse at konkurransen avholdes i henhold til regelverk og dets evt. tilpassing gjort med NKF.
 • Bistå arrangørklubber med resultatservice, scorecard, medaljer og diplomer
 • Markedsføring av cupen lokalt og regionalt

Arrangørklubb

 • Sende inn budsjett i henhold til frist.
 • Sende inn rapport og regnskap for gjennomført arrangement i henold til frist.
 • Arrangere konkurranser i henhold til regelverk og terminlisten.
 • Fylle inn rapporteringsskjema og legge ved regnskap i etterkant av arrangementet og sende til fagansvarlig i NKF. Dette må sendes inn før utbetaling av støtte finner sted, og innen én måned etter arrangementet.
 • Markedsføring av cupen lokalt

Norges Klatreforbund

 • Publisere terminliste på NKF sin konkurransekalender.
 • Bistå med verktøy og kompetanse for utvikling av de regionale cup- konkurransene - både lokalt og overordnet.
 • Vurdere og tildele støtteordning.

Forsikring

Som medlem i NKF er klubben dekket av NKF sin ansvarsforsikring. Denne omfatter alle organiserte aktiviteter klubben arrangerer, deriblant regionale cuper. Klubben må selv sørge for ulykkesforsikring for klubbmedlemmer/frivillige som bidrar på konkurransen.

Rent Idrettslag

Klubben skal ha gjort seg kjent med NKF antidopingpolicy og være sertifisert som et Rent Idrettslag.

 

 

Logo: Thon Hotels Logo: Bridgedale Logo: La Sportiva