Kompensasjonsregulativ oppdragstakere og frivillige

NKF er en frivillig organisasjon som i stor grad er tuftet på dugnad. Dugnadsarbeidet omfatter alt fra styrevirksomhet til aktivitets- og kompetansearbeid. Forbundets økonomi baseres i hovedsak på overføringer av statlige spillemidler, tillegg til inntekter fra Brattkortordningen, medlemskontingenter, deltageravgifter og markedsinntekter. Dette påvirker både etiske og praktiske vurderinger knyttet til kompensasjonsnivå- og arbeidsvilkår.

Rammer og mål kompensasjonsregulativet
NKF er en frivillig organisasjon er i stor grad tuftet på dugnad. Dugnadsarbeidet omfatter alt fra styrevirksomhet til aktivitets- og kompetansearbeid. Forbundets økonomi baseres i hovedsak på overføringer av statlige spillemidler, tillegg til inntekter fra Brattkortordningen, medlemskontingenter, deltageravgifter og markedsinntekter. Dette påvirker både etiske og praktiske vurderinger knyttet til kompenasjonsnivå- og arbeidsvilkår.

I spørsmål om avlønning av bidragsytere må en være oppmerksom på at dersom enkelte arbeidsoppgaver gjøres betalt, vil det kunne undergrave viljen til dugnadsarbeid i andre sammenhenger.

Mål for kompensasjonsregulativet:

 • Kompensasjonspolitikken i NKF skal være allment tilgjengelig.
 • NKF skal gi rettferdig kompensasjon for arbeidet, men ikke være ledende på kompensasjon samenlignet med andre relevante aktører innenfør klatring.
 • Kompensasjonsnivået må stå i stil med lønnspolicyen i NKF administrasjon.

Generelle rammer
NKF betaler ut kompenasjon for oppdrag der man har ansvar for konkret levering av et produkt (rutesetting, kurs, skriftlig arbeid mm.) med avtale om leveranse. Frivillig arbeid benyttes der man bidrar med sin kompetanse uten konkret krav til leveranse.

Trainee-/praksisordninger kompenseres ikke. NKF kan etter avtale dekke reisekostnader opp til 3000 kr for personer under 26 år. Denne ordnigen gjelder også kvinnelige rutesettere som får mulighet til å være trainee til nasjonale konkurranser. 

NKF har ansatte som jobber i administrasjonen. I tillegg engasjerer vi oppdragstakere (frilansere og selvstendige næringsdrivende) for å gjennomføre kurs eller andre typer oppdrag for forbundet.

Vi engasjerer oppdragstakere gjennom to ulike avtaler:

 • Avtale om å gjennomføre et enkeltstående oppdrag for forbundet.
 • Rammeavtale (en serie av oppdrag innenfor en tidsbegrenset periode). I utgangspunkt 1-2 år. Gjelder for trenings-, instruktør- og rutesetterutviklere.

 

Utlysning av oppdrag                                                                                                                             
Målet er av NKF skal oppleves som åpen og transparent, og hovedreglelen er at alle oppdrag skal lyses ut.

Følgende oppdrag skal alltid lyses ut:

 • Rammeopprag for kursholdere
 • Rutesetteroppdrag til nasjonale konkurranser
 • Instruktøroppdrag til NF kurs


Prinsipper for kompenasjonsnivå                                                                                       
Kompensasjonssatser er satt etter type kurs som avholdes, og hvilken kompetansenivå kursholder innehar.

Videreutdanning av oppdragstakere på rammeavtale og frivillige
For utdanning som NKF krever at oppdragstaker har dekker normalt NKF reise, opphold samt honorar kurset, seminar ol. Det samme gjelder for frivillige, men da dekker vi ikke honorar.

For utdanninga som NKF ikke krever, men finner relevant kan oppdragstaker/frivillig søke NKF om å få dekket kursavgift opp til maks 3000 kr i tillegg til 1500 kr i støtte til reise og opphold, ved reise på over tre timer fra hjemsted. Eventuelle resterende kostnader må oppdragstaker dekke selv.

Revidering av kompenajonsregulativ og -tabell
Kompensasjonsregulativ og -tabell vil oppdateres hvert andre år eller ved behov, dersom det forekommer større endringer i NKFs rammebetinglser.

Sist revidert mars 2022.

Kompensasjonstabell del 2

Relaterte artikler

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge