NF Instruktørutdanning

Instruktørstigen består av syv ulike kvalifiseringer for utendørs klatreinstruktører, som alle følger Norsk fjellsportforums Nasjonal Standard, “NF-standarden”. Norsk fjellsportforum (NF) er et faglig samarbeidsforum for kursarrangører og organisasjoner som driver med aktiviteter på bre og fjell.

 

NB! NB!
NKF som hovedorganisasjon er godkjent arrangør i NF, men alle klubber som ønsker å holde NF-kurs i egen regi må søke NKF sentralt om dette.
Fyll ut avklaringsskjemaet og send til klatring@klatring.no
INNEN 6 UKER før kurs ønskes avholdt.

Alle godkjenningene nedenfor, og krav til å gjennomføre disse, er beskrevet hos Norsk Fjellsportforum.

Klatreinstruktør 1 sport

Om kurset:

Kurset har i utgangspunktet en varighet på 28 timer. Det kan settes opp med varighet på 18 timer, om deltakerne er sertifisert "klatreleder inne" fra før. Kurset gjennomføres i hovedsak ute på klatreklippe, ofte med noe teori innendørs. Kurset arrangeres av NKF (se vår kursoversikt) samt av andre godkjente NF-arrangører.

Etter fullført kurs må kandidater gjennomføre assistentpraksis før endelig godkjenning kan gis. 

Opptakskrav til kurs:

 • Forhåndsgodkjenning fra Norsk Fjellsportforum
 • fylt 18 år ved kursets begynnelse
 • gjennomført klatrekurs eller tilegnet seg tilsvarende kunnskaper på annen måte
 • dokumentere minimum 2 års erfaring med å lede boreboltsikrete sportsklatreruter
 • dokumentere at man har ledet minst 30 ulike boreboltsikrete sportsklatreruter fordelt på ulike utendørs klatrefelt
 • bør ha generell leder- eller instruksjonserfaring
 • referanse til to personer, fortrinnsvis instruktører

Kvalifiserer til:
Godkjent klatreinstruktør 1 sport kan virke som:

 • instruktør på sportsklatrekurs hvor klatringen er begrenset til ruter hvor klatrer kan fires ned fra snufeste av sikrer på bakkenivå, og hvor all klatring er sikret med borebolter (faste forankringer)
 • leder for organiserte klatreaktiviteter som topptauing og rappellering på sportsklatrefelt som er sikret med borebolter

Når en klatreinstruktør 1 sport har minst 9 dagers instruksjonspraksis som nevnt i kulepunktene ovenfor kan instruktøren virke som kursleder på sportsklatrekurs. Arrangøren gjør denne vurderingen

Klatreinstruktør 2 sport


Godkjenning som klatreinstruktør 2 sport
For godkjenning som klatreinstruktør 2 sport kreves at instruktøren skal ha solid erfaring fra egen aktivitet og instruksjon i klatring, samt skal være fortrolig med de tema som inngår i instruktørseminar. I tillegg kommer følgende krav til kompetanse:

 • godkjent klatreinstruktør 1 sport eller klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell
 • minst 15 dagers instruktørerfaring fra sportsklatrekurs over en periode på minst to år, herav minst 6 dager som kursleder,
 • praksis som medinstruktør på to instruktørkurs sportsklatring, alternativt ett metodekurs klatring, og fått godkjent praksisen fra ansvarlig kursleder på disse kursene, krav til praksisen er beskrevet i 3.5.1 Praksis på instruktørkurs, Nasjonal standar (se under for vedlegg)
 • deltatt på NF-instruktørseminar
 • vedvarende egenaktivitet på klatrefjell de siste 3 år. Aktiviteten bør tilsvare mer enn 50 taulengder pr år i flere ulike områder, og bør demonstrere stabil klatring på minst grad 6 på blikk på boreboltsikret sportsklatring,
 • godkjenning som klatreinstruktør 1 sport og anbefalingene fra instruktørkurspraksisen skal være gitt av minst to forskjellige kursledere. Dersom søker har fått tilbakemelding på sine anbefalinger om ferdigheter som må forbedres, skal dette dokumenteres særskilt.
 • for å bli godkjent, må kandidatene godtgjøre pedagogisk innsikt og høy metodisk og sikkerhetsmessig standard, samt inneha kunnskaper og ferdigheter innen naturvennlig ferdsel.

Arbeidsfelt
Godkjent klatreinstruktør 2 sport kan virke som:

 • instruktør og kursleder på alle aktiviteter som klatreinstruktør 1 sport kan lede
 • kursleder og instruktør på instruktørkurs sportsklatring

Klatreinstruktør 1 lavland og 1 høyfjell

Kurset består av metodekurs, assistentpraksis og veilederkurs klatring lavland/høyfjell

Krav for forhåndsgodkjenning metodekurs klatring

 • fylt 18 år ved kursets begynnelse
 • gjennomført klatrekurs eller tilegnet seg tilsvarende kunnskaper på annen måte
 • dokumentere minimum 2 års erfaring med å lede boreboltsikrete sportsklatreruter, fra et utvalg ulike utendørs klatrefelt
 • dokumentere minimum 2 års erfaring med leding på flertaulengders ruter i ulike områder
 • dokumentere at man sikkert og metodisk kan lede grad 6- på blikk (onsight) på boreboltsikrete sportsklatreruter utendørs
 • dokumentere at man sikkert og metodisk kan lede grad 5 på blikk (onsight) på naturlige sikringer på ukjent klippe
 • Beherske vanlige metoder for kameratredning, og dokumentere to hele dager med trening på kameratredning. Dette gjøres i søknaden dokumenteres enten ved å sende inn kursbevis fra kameratredningskurs, alternativt å dokumentere tilsvarende egentrening på kameratredning.
 • bør ha generell leder- eller instruksjonserfaring
 • referanse til to personer, fortrinnsvis instruktører.

Opptakskrav assistentpraksis for klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell

 • Gjennomført metodekurs klatring.
 •  Dersom det er vesentlige ting kandidaten må trene på etter metodekurset, som dokumentert i vurderingsskjemaet for metodekurset, må dette være gjennomført og dokumentert i kandidatens loggbok

Opptakskrav for veilederkurs klatring
Felles krav for veilederkurs klatring lavland og veilederkurs klatring høyfjell

 • Gjennomført metodekurs klatring.
 • Dokumentert assistentpraksis etter kravene i kapittel 2.3.3.

Tilleggskrav for veilederkurs klatring høyfjell

 • Dokumentert minst 2 års erfaring med leding på flertaulengders ruter i høyfjellet (jf. 2.3.4.7) i ulike områder. Aktiviteten skal innbefatte en betydelig andel flertaulengders ruter på naturlige sikringer.
 • Dokumentert erfaring fra alpint terreng, inkludert bre og isklatring
 • Gjennomført flere turer med overnatting ute, sommer og vinter

Dersom høyfjellserfaring ble godkjent av NF samtidig med forhåndsgodkjenning til metodekurs klatring trengs ingen ny vurdering før deltakelse veilederkurs klatring høyfjell. Dersom høyfjellserfaring ikke er godkjent av NF tidligere, må det søkes om godkjenning av denne gjennom brattkompetanse.no i god tid før veilederkurset. Veilederkurs må gjennomføres senest i løpet av tredje kalenderår etter gjennomført metodekurs bre. Det forventes at kandidatene behersker teknikker og metoder gjennomgått på metodekurset før de begynner på veilederkurset.

Klatreinstruktør 1 lavland kan virke som:
instruktør på klatrekurs og kameratredningskurs i lavlandet, både sportsklatring og naturlig sikret klatring over en eller flere taulengder.

Klatreinstruktør 1 høyfjell kan virke som:
instruktør på klatrekurs og kameratredningskurs i lavlandet eller i høyfjellet, både sportsklatring og naturlig sikret klatring over en eller flere taulengder.

Arrangøren vurderer når en klatreinstruktør 1 lavland eller høyfjell har tilstrekkelig erfaring som instruktør til å virke som kursleder på klatrekurs. Minst 15 dagers instruktørpraksis er anbefalt.

Klatreinstruktør 2 høyfjell


Godkjenning som klatreinstruktør 2 høyfjell

For godkjenning som klatreinstruktør 2 høyfjell skal instruktøren ha solid erfaring fra egen aktivitet og instruksjon i klatring, skal beherske de tema som inngår i metodeseminar klatring, samt være fortrolig med de tema som inngår i instruktørseminar. I tillegg kommer følgende krav til kompetanse:

 • godkjent klatreinstruktør 1 høyfjell
 • minst 25 dagers instruktørerfaring fra naturlig sikret klatrekurs over en periode på minst to år, herav minst 10 dager som kursleder,
 • gjennomført praksis som medinstruktør på to klatreinstruktørkurs (metodekurs og veilederkurs), hvorav metodekurset kan erstattes med to instruktørkurs sportsklatring,
 • anbefaling fra kursleder på disse kursene,
 • bestått metodeseminar klatring,
 • deltatt på instruktørseminar,
 • dokumentere vedvarende egenaktivitet på klatrefjell de siste 3 år. Aktiviteten bør tilsvare mer enn 50 taulengder pr år, og bør innbefatte en betydelig andel naturlig sikret klatring og
  flertaulengders ruter. Det kreves også klatring på ruter av grad 6 eller over, samt klatring i høyfjellet og klatring under vinterforhold,
 • gjennomført kurs som minimum tilsvarer NF grunnkurs skred,
 • de tre anbefalingene fra instruktørkurspraksisene og metodeseminar skal være fra minst to forskjellige kursledere. Dersom søker har fått tilbakemelding på sine anbefalinger om
  ferdigheter som må forbedres, skal dette dokumenteres særskilt.

Arbeidsfelt
Klatreinstruktør 2 høyfjell kan virke som kursleder og instruktør på instruktørkurs på klatrefjell i alle typer terreng.

Isklatreinstruktør


Opptakskrav:

 • Godkjent klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell.
 • Minimum 2 års erfaring med klatring av flertaulengders fosseruter i forskjellige områder.
 • Sikkert og metodisk kunne lede grad WI4.
 • Generell erfaring fra turer i fjellet vinterstid.
 • Skredkompetanse tilsvarende NF grunnkurs skred eller tilsvarende egenerfaring. Alternativt legger kandidaten fram plan for deltakelse på NF grunnkurs skred i inneværende sesong
 • referanse til to personer, fortrinnsvis instruktører.

Arbeidsfelt
Isklatreinstruktør med godkjenning som klatreinstruktør 1 lavland kan virke som:

 • Instruktør på isklatrekurs på entaulengdes fosser.

Isklatreinstruktør med godkjenning som klatreinstruktør 1 høyfjell kan virke som:

 •  Instruktør på isklatrekurs på fosser på en eller flere taulengder.

Isklatreinstruktør med godkjenning som klatreinstruktør 2 høyfjell eller høyere kan virke som:

 • Instruktør på isklatrekurs på fosser på en eller flere taulengder.
 • Kursleder eller medinstruktør på isklatreinstruktørkurs når kravet til praksis for dette er
  oppfylt.
Fjellkursleder

NFs høyeste nivå. Kan instruere på alle klatrekurs og instruktørkurs inne og ute, også is- og brekurs.

Kvalifiseringsvegen på alle disse nivåene består av en kombinasjon av egenerfaring som klatrer, instruktørkurs av varierende lengde, samt en praksisperiode.

Se hele NF-standarden her

Relaterte artikler

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge