HMS for organisert aktivitet

Har klubben din aktiviteter som klatrekurs, samlinger, organisert klatring eller ansvar for drift av klatreanlegg? I så fall må klubben ha et HMS-system!

Hvorfor bruke tid på å lage et HMS-system?

Om klubben din tilbyr organiserte aktivitetstilbud til medlemmer eller andre er den nødt til å ha et HMS-system. En grunnidé i norsk rettspraksis er at enhver er ansvarlig for sin egen sikkerhet.  Like fullt vil alle som tilbyr tjenester for andre også påta seg et visst ansvar, både praktisk og formelt.  For klatreklubbene er Produktkontrolloven med tilhørende forskrifter det viktigste lovgrunnlaget. I rollen som arrangør blir klubben pålagt noen plikter – og den skal drive det som kalles et organisert helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid – altså HMS.  

Papirmølle?  Nei, langt i fra! Litt dokumentasjon og noen formelle prosedyrer er nødvendige, men HMS skal ikke være et skjemavelde. Det skal være et enkelt, jordnært og praktisk arbeid for sikkerheten. Målet er kort og godt å jobbe for å unngå ulykker og skader. På disse sidene har vi satt sammen kortfattet informasjon om hva et HMS-system er, og hvordan det kan drives i en klatreklubb. 

Lovens krav til HMS

Produktkontrolloven og tilhørende ”forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter”, eller internkontrollforskriften, krever at alle tilbydere av forbrukertjenester (les: klatreaktiviteter) skal ha et HMS-system. Dette gjelder enten tjenesten er betalt eller gratis, kommersiell eller frivillig.

Kravene til et HMS-system kan deles i to:

 1. Daglig levende system:  Arbeidet skal være systematisk. Å vurdere risiko, gjøre nødvendige tiltak for å redusere risikoen og fange opp uønskede hendelser for å lære av dem, skal foregå rutinemessig.  Det skal være en del av ”kulturen” i klubben.
 2. Dokumentasjon: Noe av arbeidet skal dokumenteres skriftlig.

Hvilke plikter har klubben?

Produktkontrolloven selv pålegger klatreklubber, og alle andre arrangører, fire generelle plikter:

 1. Gi informasjon til deltakere
 2. Ha kunnskap og kompetanse til forsvarlig gjennomføring
 3. Vise aktsomhet
 4. Iverksette tiltak mot risikoer 

Dette kalles Arrangøransvaret, og du kan lese mer om dette her.

Internkontrollforskriften utdyper dette, og stiller opp noen mer konkrete krav. Nedenfor finner du en veiledning, og noen forslag til hvordan klubben kan gjennomføre disse kravene i praksis.

Forskriftens krav til klubben er at den skal:

 1. Sette mål for HMS
 2. Ha oversikt over ansvars- og oppgavefordeling
 3. Kartlegge farer, vurdere risiko, lage planer og tiltak for å redusere risiko
 4. Lage rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på kravene
 5. Ha systematisk oppfølging av internkontrollen, for å sikre at den fungerer

 

Klubben skal også ha en oversikt over relevante lover, forskrifter og krav, sørge for at ansatte og ledere har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter, og sørge for å utnytte ansatte og lederes samlede kunnskap og erfaring.

HMS-system for klatreklubber

Her viser vi en praktisk måte å følge lovens og forskriftenes krav på. Listen inneholder de elementene som må være med i følge internkontrollforskriften.  Alt vi har tatt med av arbeidsmåter, prosedyrer og sjekklister er rene forslag. Klubben kan bruke listen som den står, eller omarbeide den og tilpasse til sin egen virksomhet.

Punktene 1-7 gjelder grunnleggende rutiner hver enkelt klubb må ha, mens punkt 8 er en forslagsbank med konkrete, og til dels detaljerte, forslag til enkeltrutiner og sjekklister. Klubbene kan bruke dette som utgangspunkt for å lage sine egne rutiner, både med tanke på klatreaktivitet og vedlikehold av klatrevegger.

 1. Mål for HMS-arbeidet
  Klubben skal sette egne mål for helse, miljø og sikkerhet. Her finner du noen eksempler.
 2. Ansvarsforhold og organisering
  Hvem som har ansvaret for de ulike delene av klubbens tilbud skal være klart angitt. Det kan også være nødvendig å ha skriftlige avtaler på ansvarsforholdene mellom klubben og samarbeidspartnere, f.eks. en kommune som eier en klatrevegg som klubben bruker. Se eksempler på hvordan dette kan ordnes.
 3. Opplæring og informasjon
  Klubben er pålagt å sørge for at alle som jobber med arrangementer og tilbud har nødvendig kompetanse til dette, altså ”kunnskapsplikt”. Den skal også sørge for at alle deltakere får nok informasjon til å kunne vurdere sin egen sikkerhet, altså ”opplysningsplikt”.
 4. Kartlegging av fare, vurdering av risiko og forslag til tiltak
  Dette er kanskje det viktigste punktet i HMS-arbeidet. Her finner du noen enkle verktøy som klubben kan bruke.
 5. Rutiner for å avdekke og forebygge ulykker og nestenulykker
  Når uønskete hendelser skjer er det viktig at klubben fanger opp og drar lærdom av disse, for å unngå at det samme skjer igjen. Både her og på foregående punkt krever forskriftene dokumentasjon. Vi har lagt ut rutiner og skjemaer som kan brukes til dette.
 6. Årlig vurdering av rutinene
  Minst en gang i året bør klubben vurdere sine egne rutiner og ansvarsforhold, for å se om de fungerer etter hensikten eller bør endres.
 7. Viktige lover og forskrifter
  En enkel oversikt over de viktigste lovene og forskriftene.
 8. Forslag til noen rutiner og sjekklister
  Dette er en forslagsbank med oppsett til rutiner og sjekklister, som klubben kan tilpasse til egne behov.

 

Relaterte artikler

22. Okt 2019

Viktig: Tilbakekalling på Perfect Descent autobelay

På bakgrunn av at det har blitt funnet svakheter i fjærene som skal bremse/trekke inn stroppen på sine autobelayer, har produsenten Perfect Descent sendt melding om frivillig tilbakekalling av stort sett hele sitt sortiment produsert mellom 2017 og 2019.

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge