Ekstraordinært klatreting 2023

Velkommen til ektraordinært klatreting 

Bakgrunn for tinget

På det ordinære klatretinget 29. august 2020 ble følgende punkt vedtatt som en del av strategiplanen for 2020-2022, under «Flere og bedre anlegg»: «Begynne arbeidet med et nasjonalanlegg for klatring»

Dette ble fulgt opp gjennom vedtak av klatretinget i 2022, med følgende punkt i strategiplanen for 2022-2024: «Etablere et prosjekt for å arbeide fram et nasjonalanlegg for klatring»

For å følge opp klatretingets vedtak har NKF utviklet et beslutningsgrunnlag i form av en generell forstudie for å analysere forutsetninger og problemstillinger ved etablering av et nasjonalanlegg. Styret ønsker nå å legge denne frem for klatretinget, og vi vil be tinget ta stilling til om nasjonalanlegget skal etableres eller ikke, og på hvilke forutsetninger.

På bakgrunn av dette inviterer vi til et ekstraordinært klatreting tirsdag 21. mars.

Det ekstraordinære klatretinget innkalles med grunnlag i NKFs lov § 20, der det heter at «disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter, eller betydelig omfang i forhold til Klatreforbundets størrelse eller virksomhet må vedtas på Klatretinget.» Vi viser også til § 19 om innkalling av ekstraordinært klatreting.

Sjekk ut vår "Ofte stilte spørsmål" om nasjonalt anlegg her

Sakliste og saksdokumenter

Lenke til innkallingen

Lenke til påmeldte representanter

Lenke til saksliste og sakspapirer

Lenke til sak 4 vedlegg A – forstudierapport

Lenke til forslag til forretningsorden

Tidspunkt

Tirsdag 21. mars kl. 18.00 – 22.00

NB. Pålogging fra kl. 17.45

Program

Kl. 17:45                          Pålogging møtesystem

Kl. 18.00 – 18.20       Åpning av ekstraordinært ting

                                             Godkjenne de fremmøtte representantene

                                             Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

                                              Velge tingets funksjonærer

Kl. 18.20 – 22.00       Behandle styrets forslag om nasjonalanlegg

Hvem kan stille på tinget

På klatretinget møter med stemmerett: 
a) Klatreforbundets styre
b) Representanter fra klubber og idrettslag etter følgende skala:

Lag med medlemstall:
Inntil 250 medlemmer 1 representant 
250 -1000 medlemmer 2 representanter 
Over 1000 medlemmer 3 representanter 

Medlemstallet regnes pr. siste idrettsregistrering før innkalling sendes ut. Vi minner om paragraf 4.4 i forbundets lov som sier at: Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av klatretinget medfører tap av møterett, stemmerett og forslagsrett til og på klatretinget.

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret.

Ifølge NIF lovnorm for idrettslag § 2-4. Kjønnsfordeling, så skal begge kjønn være representert ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøter/ting . Dette betyr at hvis klubben sender to representanter eller fler til tinget så må begge kjønn være representert.

Her finner du liste over klubber og antall representanter basert på samordnet rapportering 2021

Påmelding

Påmeldingsfrist er torsdag 16. mars. 

Gjennomføring

Tinget vil bli gjennomført digitalt og Teams og GoPlenum vil bli benyttet som møtesystem og stemmesystem. Alle representanter som melder seg på tinget vil seinest dagen før tinget få tilsendt lenke til møtet og innlogging på GoPlenum, samt liste over påmeldte representanter.

Spørsmål vedrørende den digitalte gjennomføringen av tinget og møtesystemmet GoPlenum rettes til: kjellrune.nordli@idrettsforbundet.no

Spørsmål vedrørende representasjon, innkallingen, og sakspapirer rettes til johanna.solberg@klatring.no

Vel møtt til ekstraordinært klatreting!

 

Relaterte artikler

08. Jun 2021

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge