Brudd på barneidrettsbestemmelsene

(1) Ved brudd på NIFs barneidrettsbestemmelser kan forbundsstyret ilegge følgende sanksjoner, enkeltvis eller i kombinasjon:

a.    irettesettelse,
b.    bot oppad begrenset til kr 50 000 pr. person og kr 500 000 pr.    medlemsklubb.
c.     tap av plassering/resultat/poeng,
d.    bortvisning fra hele eller deler av anlegg, lokaler mv. organisasjonsleddet disponerer,
e.    nektelse av adgang til, eller andre begrensninger i adgangen til bruk av, hele eller deler av anlegg, lokaler mv. organisasjonsleddet disponerer i inntil 12 måneder,
f.      tap av rett til å delta i konkurranser og/eller organisert trening inntil 12 måneder eller et bestemt antall kamper/konkurranser. Slik sanksjon kan besluttes slik at den helt eller delvis får virkning i terminfestet konkurransesesong. Ved ileggelse av en sanksjon på mer enn 6 måneder, skal avgjørelsen sendes NIFs domsutvalg for vurdering av om sanksjonen skal utvides til å omfatte flere organisasjonsledd.

(2) Dersom det etter forbundsstyrets vurdering bør ilegges strengere sanksjoner enn de som fremkommer av første ledd, skal saken påtales til NIFs domsutvalg iht. NIFs lov § 11-12. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken alltid påtales til NIFs domsutvalg

(3) Sanksjoner må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling tilpasset sakens karakter, omstendighetene for øvrig, og de konsekvenser en reaksjon vil kunne få for den saken gjelder.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge