Andre støtteordninger

Her er en oversikt over andre midler klubber kan søke på. Har dere tips til aktuelle støtteordninger som ikke er listet opp her, vil vi gjerne høre om det! Send e-post til klatring@klatring.no.

Statlige tilskudd til frivillige organisasjoner. Tilskudd.no gir oversikt over tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på. Her finner du også informasjon om tilskuddsmottakere og tildeling av tilskudd. Nøkkeltallene viser tildelt tilskudd fordelt på departementer, tilskuddsforvaltere, type tilskuddsmottakere og geografi.

Støtte- og tilskuddsordninger gjennom NIF. Her finner dere informasjon om støtteordninger som blant annet Lokale aktivitetsmidler, Spillemidler til utstyr og Voksenopplæringsmidler. --> Trykk her for oppdatert informasjon for 2020.

Tilskuddsportalen. En oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner.

Momskompensasjon gjennom NIF

Anlegg: Anleggshjelp, idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Informasjon om planlegging og gjennomføring.

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier). 

Imdi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. 

UDI (Utlendingsdirektoratet). Midler til aktiviteter for barn og unge i asylmottak

Prinsesse Märtha Louises Fond. Avkastningen av fondet skal brukes til hjelp for barn med funksjonsnedsettelse i Norge under 16 år, og tildeling skal gå til tiltak i regi av organisasjoner og institusjoner. Det legges vekt på at de midler som deles ut kommer barn til gode, og ikke brukes til dekning av driftsutgifter.  

Sparebankstiftelsen. Sparebankstiftelsen vil støtte prosjekter som skaper gode møteplasser i nærmiljøet, med mål om å øke det lokale samholdet. De støtter også prosjekter som legger til rette for økt fysisk aktivitet blant barn og unge.

Gjensidigestiftelsen. Stiftelsen støtter tiltak under hovedkategoriene Sikkerhet, Mestring og læring, Sosial inkludering og mangfold, Fysisk aktivitet, og Kosthold.

Stifelsen Dam.  Stiftelsen Dam er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar vi til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Stiftelsen Sophies Minde - støtte til velferds- og trivselstiltak. Individuell støtte fordeles til personer i målgruppen, og kan gå til tiltak som kan bidra til integrering i samfunnet og styrke mulighetene til deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, inkludert fysisk aktivitet. Generell støtte tildeles frivillige organisasjoner, foreninger o.l. til tiltak for grupper under stiftelsens formål. Dette kan være prosjekter som bidrar til at mennesker med funksjonsnedsettelse får tilgang til kultur, fritidsaktiviteter inkludert fysiske aktiviteter, opplevelser og sosiale møteplasser. Tiltak rettet mot barn og ungdom prioriteres.

Fylkeskommuner og kommuner. Ta kontakt med din lokale fylkeskommune eller kommune for å høre om hvilke muligheter de tilbyr. Her kan du høre med både kultur-, helse- og sosialavdelinger.

Kiwanis, Lions, Rotary, Civitan, Odd Fellow m. fl.. De forskjellige organisasjonene/lokallagene har forskjellige støtteordninger. Noen gir økonomisk støtte, mens andre bidrar med transport, hjelp til konkurranser o.l. Ta kontakt med den enkelte organisasjon eller lokallag.

Legater og andre kilder.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge