Adkomst og miljø

NKF er part i alle saker som berører allmennhetens muligheter for adkomst til og bruk av klatrefelt og klatreområder. NKF gir, i samarbeid med Norsk Friluftsliv, hjelp til klubbene med prinsipielle og juridiske avklaringer rundt adkomstspørsmål. Vi gir også veiledning i regulering- og byggesaker, og prosesser knyttet til konsekvensutredninger.

Norsk Friluftsliv 

NKF er medlem av Norsk Friluftsliv, en fellesorganisasjon for friluftslivsorganisasjoner.  En av Norsk Friluftslivs aller viktigste oppgaver er å forsvare retten til fri ferdsel i norsk natur (allemannsretten), som er grunnleggende for vår aktivitet utendørs. 

Synliggjøre klatrefelt 

Klatreforbundet ønsker å synliggjøre og styrke klatreklubbenes interesser i  kommunal plan- og byggesaksbehandling. For å få dette til, er vi avhengige av at de lokale klubbene er våkne når det pågår kommunale prosesser. Det er svært viktig at de som tar avgjørelser, enten det er rådmann, et politisk utvalg eller kommunestyre, er godt kjent med klatrernes interesser. Dette kan gjøres på ulike måter:

 • Kommunene bør, og etterhvert skal, ha en oversikt over lokalt og/eller regionalt viktige friluftsområder. Disse skal synliggjøres i Naturbase. Dette kartet skal kontinuerlig oppdateres. Dersom ikke klatrefeltene som er viktige i ditt nærmiljø ligger der, ta kontakt med kommunen og be om råd på hvordan dette kan synliggjøres.
 • Alle kommuner skal minimum hvert 4. år vurdere om kommuneplanen skal rulleres. Dersom kommunen ønsker å rullere arealdelen i kommuneplanen, er det mulighet for å komme med innspill. Det kan da være lurt å be om at de områdene som det klatres i, vises som friluftsområder i kartet. Spesielt viktig er det å passe på at ikke klatreområder blir avsatt til byggeområde. Slike endringer i kommuneplanen tilsier at det skal være høring, og da har klatreklubbene mulighet til å fremme sine interesser. Dersom det er behov for bistand i slike prosesser, kan dere ta kontakt med NKF.
 • Reguleringsplaner er en mer detaljert plan for hvordan et gitt område skal utvikles. Dersom det varsles om oppstart av planarbeid for arealer hvor det ligger klatreområder, må klubbene være oppmerksomme. Gi tidlig til kjenne at det finnes klatreområder innenfor det området hvor det skal foretas et planarbeid. Be om å bli sakspart, slik at dere får alle dokumenter i saken. Slike saker skal også på høring. Også her kan NKF bistå, dersom det er behov for hjelp med å skrive høringsuttalelser. Beste utfall av reguleringsprosesser er at klubbene blir hørt, og at klatreområdet blir avsatt til friluftsområder i reguleringsplanen.  

 

Relaterte artikler

01. Jan 2019

Revidert konkurransereglement for nasjonale konkurranser 2019

Klatresporten er i rask utvikling og det er derfor behov for å oppdatere det norske regelverket for nasjonale konkurranser fra 2014 i tråd med internasjonale regler. Revidert konkurranse reglement ble behandlet og godkjent av NKF styret i desember 2018. Nytt reglement vil gjelde fra og med første norgescup som arrangeres i Oslo 1.-2. februar 2019.

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Thon Hotels
 • Stiftelsen Vi
 • Rent særforbund