NKF har sendt høringssvar til Norges idrettsforbund på høringen om lovrevisjon til Idrettstinget 2019

04. Feb 2019

I dag går fristen ut for komme med innspill til NIF endringer i NIF lovverk som skal revideres til Idrettstinget 2019. Norges klatreforbund har en lengre tid arbeidet for å få til endringer i paragraf § 2-6 – Valgbarhet for arbeidstakere i NIF sitt lovverk, da denne paragrafen blir praktisert ulikt og har skapt problemer med representasjonsretten i NKF.

NKF har tidligere fremmet ønske om justering av valgbarhetsbestemmelsene i NIFs lov og lovnormer, blant annet i kjølvannet av en hendelse ved det ekstraordinære klatretinget i 2015 der en klubbleder ble nektet representasjonsrett på grunn av et svært begrenset klubbutvikleroppdrag for NKF. De gjeldende valgbarhetsbestemmelsene i NIFs lov § 2-6 sier innledningsvis følgende: «En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i organisasjonsleddet eller overordnede organisasjonsledd.»

Tilsvarende bestemmelser er nedfelt i NIFs lovnormer. Bestemmelsens generelle formål er riktig og viktig, men ordlyden har ved gjentatte anledninger skapt problemer for NKF og klatreklubbene. Problemstillingen gjelder ikke ordinære arbeidstakere, men tillitsvalgte eller kandidater til valgte verv i organisasjonen som har eller har hatt mindre og kortvarige, betalte oppdrag for eget forbund eller klubb som trenere, instruktører eller klubbutviklere. Så fort det er utbetalt godtgjøring av noen art i slike sammenhenger, er den berørte etter lovens bokstav og en strikt tolking av arbeidstakerbegrepet ikke lenger valgbar. Noen idrettskretser har ment at det er greit å gi dispensasjoner her så lenge oppdragene er begrenset til noen få trenertimer i uka, mens andre praktiserer en streng tolking. Dermed oppstår det ulikhet for loven.

Stein Tronstad, president i Norges klatreforbund sier at utfordringen med denne paragrafen er at det er en bestemmelse som en gjenstand for tolking, nettopp fordi arbeidstakerbegrepet kan defineres mer eller mindre strikt. Når selv trenere, instruktører, dommere og klubbutviklere som bare jobber et par timer i uka rammes av bestemmelsen, hindrer det også engasjerte ungdommer i å ta på seg verv i klubbstyrene og på klatretinget. Derfor foreslår Norges klatreforbund i sitt høringssvar til NIF at følgende unntaksbestemmelse innføres:  «Bestemmelsen omfatter ikke ansatte i organisasjonsleddet med lønn under 1 G, personer som bare utfører sporadiske oppdrag for organisasjonsleddet, eller arbeidstakere som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget.»

Du finner hele høringsuttalelsen her: Vi mener

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring