Byggherreansvar

Klatreklubber og andre som står som byggherre for klatreanlegg har et ansvar for at misligheter ikke forekommer. Ansvaret kan innebære å kontrollere leverandører og byggefirmaer, og melde fra om eventuelle brudd på lover, forskrifter eller avtaler.

Deler av byggebransjen har vært plaget av slike problemer. I forbindelse med byggeprosjekter er det derfor grunn til å være oppmerksom på om forholdet mellom tilbudt pris, byggetid og materialkostnader er rimelig.

Viktige lover og forskrifter som skal følges, er blant andre disse:

 

Arbeidsmiljøloven

Loven fastsetter blant annet maksimalgrenser for bruk av overtid, krav til overtidsgodtgjøring og krav til innkvartering m.m.

 

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Forskriften gjelder for faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser. Den stiller konkrete minstekrav til lønn og dekning av utgifter til reise, kost, losji, arbeidstøy. 

 
Forskrift om informasjons- og påsynsplikt

Forskriften pålegger oppdragsgiveren to sentrale plikter ved bruk av entreprenører og underleverandører:

  1. Plikt til å informere entreprenører eller underleverandører om lønns- og arbeidsvilkår
  2. Plikt til å påse at allmenngjøringsforskriften etterleves

 

Skattereglene

Disse skal være godt kjent for alle norske arbeidsgivere. 


Miniguide for utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere                                   

For utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere har Skatteetaten utarbeidet en miniguide til skattereglene, som også byggherrer bør være oppmerksomme på. Alle oppdrag til utenlandske virksomheter skal innrapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). Rapporteringsplikten omfatter både selve oppdragstakeren, og alle arbeidstakere som er tilknyttet oppdraget. Hvis den utenlandske oppdragstakeren benytter utenlandske underentreprenører, skal oppdragsgiver også innrapportere disse.

 
NIFs retningslinjer for etisk handel

Norges idrettsforbund har utgitt retningslinjer for etisk handel, som gir en god innføring i de etiske sidene ved kjøp av varer og tjenester. Retningslinjene går blant annet inn på korrupsjon, arbeidsvilkår, rett til fagorganisering, HMS, miljøkrav, ledelsessystemer og dokumentasjon. NKF tilstreber å følge disse for sin egen virksomhet, og forutsetter at klatreklubbene gjør det samme.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring