Framsiden

Pedagogiske tips

 

HVORDAN VÆRE EN

GOD IDRETTSFORELDER?

Olympiatoppens 9 anbefalinger
 
 
Familien er en viktig del av utviklingen til barn og unge i idretten. Dette gjelder enten den unge idrettsutøveren ender som toppidrettsutøver eller ikke. Olympiatoppen har utviklet noen anbefalinger som hartil hensikt å hjelpe foreldre til å få en bedre forståelse av sin rolle.Gjennom ditt engasjement og din adferd kan du hjelpe barn til å få godeidrettsopplevelser. Anbefalingene er basert på forskningsresultater fra idrettsvitenskap og erfaringer fra trenere som arbeider med barn og unge. Hver av anbefalingene blir belyst ved begrunnelser.
 
Les mer i OLT sin "Hvordan være en god idrettsforelder" her.

 

 

 

Noen tips, ting og tenke på og smarte retningslinjer når du holder kurs i regi av Norges Klatreforbund

 

Fra Trener 2 fjell seminar, Stavanger, 4-6 november 2005.
Av Geir Grimeland
(med støtte i ”Kurspedagogikk” av Ivar Mytting ved Norges idrettshøgskole)

Hva er en gruppe?
”En gruppe kjennetegnes som en samling mennesker som det er visse dynamiske relasjoner mellom og som har et bestemt mål og formål med sin virksomhet”

Leder
”En bestemt oppgave som er lagt til en person som skal legge forholdene til rette for å holde gruppen sammen, organisere og igangsette aktiviteter som fremmer gruppa sine interesser. Lederen skal hjelpe gruppa mot et felles mål.” 

Mål og formål
Avklares gjennom kursmal og kommuniseres tydelig til ledere og deltagere.

Forventninger må avklares:

 • instruktørens forventninger til seg selv
 • instruktørens forventninger til deltagerne
 • deltagernes forventninger til instruktøren
 • deltagernes forventninger til seg selv
 • deltagernes forventninger til hverandre

*Rolle
Som leder må man klargjøre sin rolle og definere hvilke oppgaver som hører med til lederrollen. Man må derfor vite hvilke føringer som legges fra kursarrangøren.

*Lederstil (Hva fyller du din rolle med og hvordan gjør du det?)
Ofte er det snakk om situasjonsbestemt lederskap der lederstil blir en følge av den oppgaven som skal løses, deltagernes forutsetninger og lederens egen personlighet.

Ulike lederstiler i tabloidformat:

 • Instruerende lederstil. Sterkt oppgaveorientert, svakt deltagerorientert.
 • Selgende lederstil. Sterkt oppgaveorientert, sterkt deltagerorientert.
 • Deltagende lederstil. Svakt oppgaveorientert, sterkt deltagerorientert
 • Delegerende lederstil. Svakt oppgaveorientert, svakt deltagerorientert.

Generelt om godt lederskap:

 • Målorientering
 • Menneskeorientering
 • Selvforståelse knyttet til egen rolle
 • Perspektiv på klatring

*Sammensetning og klima
Trekk ved en gruppe som viser høye prestasjoner:

 • trygghet
 •  tillit
 • kommunikasjon og åpenhet
 • felleskapsfølelse

Kommunikasjon
Etabler en aksepterende tone i gruppa. Som leder må du vise at du kan; lytte til andre på en aktiv måte, prøve å sette deg inn i andres situasjon. Det må være rom for følelsesmessige uttrykk som; angst, glede, bekymring, usikkerhet, irritasjon.

Husk at vi også kommuniserer med kroppsspråk.

NB!!: Noen ferdigheter i kommunikasjonen:

 • se på den du snakker til
 • vend deg så du har sola i øynene
 • vend deg så deltagerne har vinden i ryggen
 • bruk ”krins” der det er viktig å få en tett kommunikasjon der alle seg alle
 • vær oppmerksom på forstyrrende elementer som kan virke inn(vind, avstand, stress).
 • nådde du fram med det du ønsket.
 • forstod gruppa poenget med det du sa

Praktiske råd for ledelse av kurs

Samling og presentasjonsrunde. Få også fram forventninger Presenter deg selv og hva du ser på som din rolle. Klargjør tidsdisponering Velg egnet område Bruk situasjoner som oppstår til å aktualisere læringsemner Grip inn hvis farlige situasjoner oppstår Hold gruppa på sporet Juster programmet dersom du ser at det er hensiktsmessig Legg kommentarer til naturlige pauser Samling på slutten av hver dag La det bli tid igjen til fri sosial samhandling Kom godt forberedt og gi ut informasjon i god tid

Når det gjelder størrelse på grupper, kan dette være verdt å merke seg:

 • Størrelse, sammensetning og formål innvirker på prosesser i gruppa.
 • Små grupper(<6-7): Fritt og uformelt klima, uformell ledelse, meninger kommer lett til uttrykk, personrelatert.
 • Grupper på mer enn 7-8 pers: domineres av noen få, noen blir mer passive enn andre. ledelsen blir fort formell og oppgavebestemt.

I tillegg vil det ha stor betydning hvor homogen gruppen er. I mange sammenhenger er det positivt med en viss heterogenitet, da det gir mulighet for å få fram et bredt erfaringsgrunnlag knyttet til klatring. 

 

KAMPVISE
K - konkretisering
A - aktivisering
M - motivering
P - progresjon
V- variasjon
I - individualisering
S - samarbeid
E - evaluering


Glad klatring!