Framsiden

Bestemmelser om NKF sine kort

 

Med kort menes både Topptaukort, Brattkort og Ledkort.

 

1.
Kravet for å få kort er at klatreren består en prøve, samt leser gjennom ansvarserklæringen og aksepterer denne ved å skrive under på kortet. For barn under 16 år er det foresatte som aksepterer ansvarserklæringen og skriver under kortet.

 

2.
Normalt vil kort gi adgang til klatring ved klatreanlegg som deltar i ordningen. Veggeier / klatreanlegg kan imidlertid ha egne bestemmelser uavhengig av ordningen. 

 

3.
Topptaukort gir adgang til sikring på topptau. Brattkort gir adgang til sikring på topptau og led. Det gjøres oppmerksom på at ikke alle klatreanlegg har faste topptau.

 

4.
Kort skal ikke utstedes til barn under 13 år. Barn mellom 13 og 16 år som demonstrerer tilstrekkelig modenhet og sikkerhetsinnsikt, kan etter grundig vurdering og foresattes samtykke gis kort. Før fylte 16 år er foresatte ansvarlig for at barnet holder kunnskapen ved like. Er barnet ute av trening bør det ta et nytt kurs.

 

5.
Kortinnehavere over 18 år har som hovedregel adgang til å ta med seg en person som ikke har kort, og å la vedkommende klatre mens kortinnehaveren selv sikrer. Et eksempel på dette er foreldre med barn.

 

6.
En klatrer uten kort kan øve på å sikre andre dersom en innehaver av kort opptrer som backup ved å holde passiv tauende. Innehaveren av kort er ansvarlig for at dette forgår på en sikker måte, og for at de som er med blir gjort kjent med de ansvarsforholdene som ansvarserklæringen innebærer.

Veggeieren kan med midlertidig eller varig virkning begrense eller oppheve denne adgangen.

 

7.
Etter fylte 16 år varer kort evig og behøver ikke fornyes, men i dette ligger det en forpliktelse for innehaveren til å sørge for at han/hun holder kunnskapen ved like. Er man ute av trening bør man ta et nytt kurs.

 

8.
Kort er ikke påkrevd for å delta på kurs. Instruktøren står da ansvarlig for sikkerheten.

 

9.
Tapt kort kan erstattes dersom klatreren bestiller det på brattkompetanse.no.

 

10.
Veggeier har rett til å veilede, irettesette eller i grove tilfeller bortvise brukere selv om de har kort.

 

11.
Ved grove eller gjentatte brudd på gjeldende metodesett kan kortet inndras av NKF, veggeier eller godkjente klatreinstruktører. I disse tilfellene må det meldes fra til NKF om navn og nr. på kortet som har blitt inndratt. Ved inndragelse av kort henvises klatrer til ny prøve. 

Ved eventuelle uoverensstemmelser tas det kontakt med NKF.