Framsiden

 

Retningslinjer – fjellfondet

Fondets formål er å bidra til at klatrere med medlemskap i en klatreklubb under Norges Klatreforbund (NKF) skal gis mulighet til å utvikle sin kompetanse og erfaringsgrunnlag innen fjellklatring på en måte som kan komme både klatreren selv og klubbmiljøet til gode. Med fjellklatring menes klatring der hovedformålet er klatring på naturlige sikringer, i høyfjellet eller lavlandet både vinter og sommer.  

Under beskrives hvilke to formål det kan søkes om støtte til, og hvordan dette skal gjøres:

 

1.     Støtte for å bygge instruktørkompetanse

 

For søkere som ønsker å få instruktørkompetanse innen fjellklatring, eller for å bygge videre sin instruktørkompetanse til nivå 2 utendørs (herunder også klatreinstruktør 2 sport). Det kan søkes om støtte til både nivå 1 og 2. Støtten skal inspirere til en aktiv og lærende klatrekarriere i norsk fjellnatur.

 

Kriterier for støtte:

· Støtte til bygging av instruktørkompetanse gis primært til mottakere som ønsker å kvalifisere seg til et instruktørnivå innen fjellklatring. 

· NKF prioriterer utdanning av klatreinstruktører etter Norsk fjellsportforums utdanningsstige, men det er også mulig å søke støtte til å delta på Nortind-kurs eller andre relevante kurs. 

· Søkere på nivå 2 prioriteres.

· Det er mulig å søke støtte til kurs utenom søknadsfristene, men det gis ingen garanti for svar før annonsert søknadsfrist.

· Det må søkes i forkant av kurset.

 

Søkers plikter ved tildeling: 
I etterkant av fullført kvalifisering som klatreinstruktør skal mottakeren stille sin kompetanse til disposisjon for egen klubb eller i regi av NKF på minst ett kurs eller en organisert aktivitet, av minst to dagers samlet varighet. Hvis dette ikke skjer innen et år i etterkant av utdanningen, vil støtten bli krevd tilbakebetalt.

I etterkant må det leveres en oversikt til NKF for hvordan støtten er brukt.

 

Tildeling: 
Støtten tildeles som et engangsbeløp, begrenset til maksimalt 10.000 kroner per person. Søknader behandles av NKF etter søknadsfristens utløp. 

 

Krav til søknader:

Søknaden skal inneholde en redegjørelse for hvordan støtten er tenkt brukt. Søknaden skal i tillegg angi:

 

· Planlagt kvalifiserende kurs.

· Navn, adresse, alder, klubbtilhørighet, tidligere erfaring.

· Kontaktpersoner og regnskapsmessig ansvarlig for bruken av støttemidlene.

· Dato for kurs/aktivitet som er planlagt i samarbeid med klubb i etterkant av kvalifiserende kurs.

 

2.     Deltakelse på internasjonale samlinger

 

Det kan søkes om støtte til deltakelse på internasjonale samlinger innen is og fjellklatring.

 

Kriterier for støtte:

· Samlingen det søkes om støtte til må ha sitt utspring i nasjonale forbund eller klubber under disse.

· Støtten deles ut som en del av NKF`s fjellsatsning. Derfor prioriteres samlinger med fokus på fjellklatring sommer/vinter og isklatring.

· Det er mulig å søke støtte til samlinger utenom søknadsfristene, men det gis ingen garanti for svar før annonsert søknadsfrist.

· Det må søkes i forkant av samlingen.

 

Søkers plikter ved tildeling:

· Formidle erfaringer og opplevelser på et sosialt arrangement i egen klubb. Hvis dette ikke er skjedd senest et halvt år etter gjennomført samling kan støtten bli krevd tilbakebetalt.

· Bidra med bilder og tekst fra samlingen som kan publiseres på NKF`s hjemmeside og FB side.

· NKF skal nevnes som støttegiver, med synlig logo, ved annen skriftlig og/eller visuell formidling.

· I etterkant må det leveres en oversikt til NKF for hvordan støtten er brukt.

 

Tildeling: 
Støtten tildeles som et engangsbeløp, begrenset til maksimalt 5.000 kroner per person. Søknader behandles av NKF etter søknadsfristens utløp. 

 

Krav til søknader:

Søknaden skal inneholde en redegjørelse for hvordan støtten er tenkt brukt. Søknaden skal i tillegg angi:
 

· Planlagt samling, med link til åpen informasjon om samlingen.

· Navn, adresse, alder, klubbtilhørighet, tidligere erfaring.

· Dato for sosialt arrangement som er planlagt i samarbeid med klubb i etterkant av samlingen.

· Bakgrunnen for at søkeren ønsker å delta på samlingen (kort).

 

FELLES FOR BEGGE SØKNADSKATEGORIER

For begge søknadskategoriene så er målgruppen alle medlemmer av en klatreklubb under NKF. Søkere under 30 år har førsteprioritet til støtte. Søkere over 30 år kan også søke, men prioriteres lavere. I særlige tilfeller kan klatreklubber tilknyttet NKF også søke støtte for å arrangere kurs som gir instruktørkompetanse innen fjellklatring.

Frist for søknad om støtte er to ganger i året, 1. mai og 1. oktober. NKF kan velge å holde av midler til søknader i annet halvår. Søknader skal fortrinnsvis behandles før kurset finner sted. Styret kan avvise søknader som er mangelfulle.

 

Pengene betales ut i etterkant av kurset/samlingen ved avgitt rapport og fremlegging av kvitteringer. 

 

Søknadsskjema