Framsiden

Kontingent for klubber tilsluttet NKF

 

Inntill Tinget 2006 hadde ikke Norges klatreforbund medlemskontingent for sine medlemsklubber. I 2006 ble det bestemt at klubbene skal betale kontingent til NKF. Faktura for kontingenten blir sendt ut i mai/juni per epost, eller per brev om vi ikke har kontakt-epost til klubben. Kontingenten blir beregnet ut fra medlemstall på Idrettsregistreringen for foregående år, så klubber som er blitt opprettet i inneværende år slipper å betale kontingent for dette året.

 

Medlemskontingent fra og med 2017

På Tinget 2016 ble det lagt frem forslag på medlemskontingent fra redaksjonskomiteen: "Basert på idrettsregistreringen betaler klatreklubbene kontingent på bakgrunn av hodepris og medlemstallet. 20,- per medlem, med virkning fra idrettsregistreringen 2017." Forslaget ble vedtatt og er gyldig fra og med 2017.

 

Bakgrunn for etablering av medlemskontingent fra referatet fra Tinget 2006:

 

Grunn til kontingent er at NKF dei siste åra har gitt mykje tilbake til klubbane i form av klubbutviklingstiltak. Fleire og fleire klubbar har kome til og dei nye klubbane treng god oppfølging frå forbundet. Etablerte klubbar treng og oppfølging. Å oppretthalde eit godt apparat, eit velfungerande forbund kostar peng. I dag mottar NKF midlar over statsbudsjettet, rammetilskot, midlar frå speleautomatar og diverse prosjektmidlar. Omtrent alle midlane NKF mottar er øyremerka og er ikkje frie midlar. NKF ønskjer å gjere om noko av midlane til frie midlar og kan dette ved å ta medlemskontingent, la denne gå tilbake til klubbane og gjere rammetilskotet meir fritt. Alle midlane NKF får i dag er og usikre midlar, det å få på plass ein medlemskontingent vil bety ei sikker inntektskjelde kvart år.