Framsiden

Rutiner for å fange opp og forebygge ulykker

Les NKFs egne retningslinjer for ulykkesoppfølging.

 

Å trekke lærdom av ulykker, nestenulykker og andre uønskete hendelser er svært viktig for å forebygge nye ulykker.  En skriftlig system for dette skal inngå i klubbens opplegg for å "kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko", i samsvar med internkontrollforskriften.  

 

Dette krever gode rutiner for rapportering av ulykker og nestenulykker, og like gode rutiner for å igangsette tiltak som kan forhindre at liknende ulykker og nestenulykker skjer igjen.

 

Her har vi satt opp et eksempel til en prosedyre klubben kan følge i dette arbeidet:

 

Prosedyre for ulykkesregistrering og –oppfølging.

 

Et godt verktøy for dette arbeidet er NKFs ulykkesdatabase.  Om klubben kan vise til at ulykker og nestenulykker blir rapportert hit, er kravet til dokumentasjon langt på veg ivaretatt.  Det som kreves i tillegg, er en tiltaksplan, protokoll e.l. som viser at hendelsene blir fulgt opp med tiltak når det er nødvendig.

 

Ulykkesregistreringsskjemaet til NKF

 

Ulykkedatabasen gir også en landsdekkende oversikt over rapporterte ulykker.  Denne kan klubben gjerne bruke som et utgangspunkt for sine egne vurderinger av risikoer og tiltak.

 

Se på rapporterte ulykker

 

En effektiv rapportering av uønskete hendelser krever at informasjonen nedtegnes der og da av den som ser det – enten dette er den sikkerhetsansvarlige selv, en instruktør, leder eller tilfeldig tilstedeværende klatrer.  Der internett ikke er tilgjengelig, som i klatrerommet, kan det være greit å ha liggende et papirskjema til dette formålet.  Legg ut skjemaet og sett opp en postkasse der den sikkerhetsansvarlige kan hente inn skjemaene og legge dem inn i NKFs ulykkesdatabase.  Andre uønskete hendelser skal også noteres, slik at det kan trekkes lærdom av dem internt. Til dette kan vi bruke et skjema for "avviksmelding". Dette fylles ut etter behov og samles opp av klubbens HMS-/sikkerhetsansvarlige.

 

Skjema for avviksmelding.doc