Framsiden

Organisering og ansvar

Loven stiller krav om at det skal være en klar, og skriftlig, ansvarsfordeling innad i klubben med tanke på hvem som har ansvar for hva. Det samme gjelder og mellom klubb og eventuelt andre samarbeidspartnere (eksempelvis kommunen som eier klatreveggen). Det stilles og krav om at klubben skal ha oversikt over kvalifikasjoner til instruktører eller andre som skal lede aktiviteter i regi av klubben.


1. Ansvarsfordeling innad i klubben:

I en klubb bør det som minimum være følgende verv mht HMS:

 • Leder (som har et overordnet ansvar for at sikkerhetsoppgavene er ivaretatt og fordelt).
 • Sikkerhetsansvarlig


Det skal være en utdypende forklaring av hvilke oppgaver ett gitt verv har og hvilke kvalifikasjoner som er nødvendige for å inneha vervet. Altså en oversikt over:  

 • Navn på vervet
 • Ansvar/oppgaver til vervet
 • Krav til vervet (utdanning, erfaring osv)

Det trenger ikke nødvendigvis bare å være styremedlemmer som utfører oppgaver med tanke på sikkerhet, men ansvar for fordeling av sikkerhetsoppgaver bør ligge i styret. Det viktige er at det er navngitt hvem som har ansvar for hva, og at dette er skriftliggjort. Følgende oppgaver bør fordeles med tanke på sikkerhet:

 • Utstyr: oppgaver i forbindelse med ettersyn, vedlikehold og utskifting av utstyr klubben eier og bruker.
 • Installasjoner: oppgaver i forbindelse med ettersyn og  vedlikehold av installasjoner klubben eier/har ansvar for ettersyn av.
 • Arrangement: sikre at det gjennomføres sikkerhetsvurderinger med tanke på arrangementer i klubbens regi.
 • Oppfølging av rutiner for risikovurderinger og tiltak.


 Eksempel:  Oversikt over verv.doc
 


2. Ansvarsfordeling mellom klubb og veggeier (her kommune):
 

Mange klatreklubber har samarbeidsavtaler med kommuner med tanke på bruk av kommunale klatrevegger. Slike avtaler kan være veldig forskjellige men det er viktig at avtalen inneholder helt klare, skriftlige, ansvarsforhold med tanke på:

 • Hvem som eier veggen.
 • Hvem som disponerer veggen når.
 • Hvem som har ansvar for utleie og bruk av veggen mtp sikkerhet.
 • Hvem som har ansvar for arrangement i veggen mtp sikkerhet.
 • Hvem som har ansvar for hva mtp vedlikehold av vegg og veggkonstruksjon.
 • Hvem som eier eventuelt klatreutstyr som er tilknyttet veggen og hvem som har ansvar for ettersyn av dette.


Eksempel på en samarbeidsavtale klubb - kommune


3. Oversikt over instruktører og andre som leder aktivitet:

Klubben skal ha en oversikt over kvalifikasjonene til dem som opptrer som instruktører i regi av klubben, eller eventuelt andre som leder aktiviteter i klubbens regi.
I tillegg til dette kom det i 2009 ett krav, i form av en lov, som krever at alle idrettslag skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits - eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. Hvordan dette skal gjøres og dokumenteres finner du utførlig informasjon om her:  


Innhenting og håndtering av politiattester

Eksempel: Oversikt over instruktører og ledere av ulike aktiviteter.