Framsiden

Anlegg ute

Retningslinjer for bolting

Nye retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer ble vedtatt av Klatretinget den 22. april 2012. Retningslinjene gjelder for all bolting som gjennomføres eller støttes av NKF, og fungerer som anbefaling og veiledning til klubber som ønsker å gjennomføre egne prosjekter. Les retningslinjene her.

 

Finansiering og støtteordninger for ettablering av klatre- og buldrefelt

Ett klatrefelt kan finansieres på flere måter, men som regel gjøres det meste på dugnad i klatreklubben. Les mer om støtteordninger her.

 

Adkomst

NKF er part i alle saker som berører medlemmenes / allmennhetens muligheter for adkomst og bruk av klatrefelt og klatreområder. NKF gir, i samarbeid med FRIFO, hjelp til klubbene med prinsipielle og juridiske avklaringer rundt adkomstspørsmål og med veiledning i regulerings- og byggesaker og i konsekvensutredningerprosesser. Les mer.
 

Allemannsretten

Den frie ferdselsretten (allemannsretten), jf friluftsloven, er et grunnleggende fundament for utendørs klatring i Norge. Les mer på allemannsretten.no.
 

Spillemidler anlegg

Hvert år, etter innstilling fra Kulturdepartementet, fordeles idrettens andel av overskuddet i Norsk Tipping A/S. De såkalte spillemidlene skal gå til utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg for å bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til både å drive aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og egenorganisert aktivitet. Les mer på idrettsanlegg.no.
 

FRIFO

FRIFOs formål er å fremme det tradisjonelle, naturvennlige friluftslivet og allemannsretten (retten til fri ferdsel i norsk natur).  Mer info på FRIFOs hjemmeside.
 

Grunneigeravtale

Når det planlegges bolting og tilrettelegging av klatrefelt må en ta kontakt med grunneiger. Les mer her.